image

Zgromadzenie

Zgromadzenie Członków, zwane w Statucie. Zgromadzeniem, jest najwyższym Organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.


Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:

  1. uchwalanie rocznych i wieloletnich kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji,
  2. uchwalanie stanowisk Izby w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej Członków Izby oraz rozwoju rynku informatycznego i telekomunikacyjnego,
  3. udzielanie absolutorium Radzie Izby i Prezesowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4. zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  5. uchwalanie Ordynacji Wyborczej, określającej szczegółowe zasady wyborów i odwoływania członków i Organów Wybieralnych, Prezesa i Wiceprezesów,
  6. uchwalanie i zmiany regulaminów sądów polubownych oraz regulaminu przyznawania Nagrody PIIT.

Załączniki