Zamówienia Publiczne (KZP)

Komitet Zamówień Sektora Publicznego zajmujący się sprawami związanym z prawem zamówień publicznych oraz partnerstwem publiczno-prywatnym.

  • Przewodniczący Komitetu – Tomasz Krzyżanowski (DZP)
  • Wiceprzewodniczący Komitetu –Tomasz Hodakowski (Intel)
  • Wiceprzewodniczacy Komitetu – Bartosz Wawryk (Orange Polska)

Działania Komitetu skupiają się na następujących obszarach:

  • prace nad regulacjami w zakresie Prawa Zamówień Publicznych (PZP);
  • budowanie sprzyjających warunków regulacyjnych dla firm informatycznych poprzez współpracę z najważniejszymi interesariuszami z administracji publicznej tj. MRPiT, UZP, CKPRM, COAR, KIO, MFiFiPR;
  • problematyka kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz certyfikatów, w świetle ostatniego orzecznictwa KIO;
  • szeroko rozumiana edukacja przedsiębiorców w zakresie PZP (warsztaty, webinaria);
  • promowanie dobrych praktyk w zakresie zamówień w administracji publicznej;
  • monitorowanie stanu rynku zamówień publicznych w Polsce w sektorze teleinformatycznym;
  • współpraca z COAR w zakresie opiniowania SIWZ.