Podstawy prawne

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (oficjalny skrót PIIT) działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (z dnia 30 maja 1989 roku) i jest uprawniona do wyrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych.

Organy PIIT działają na podstawie zapisów Statutu PIIT oraz przyjętych zgodnie ze Statutem Regulaminów PIIT.

PIIT został wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i jest identyfikowana formalnie przez:

REGON: 010220521
NIP: 526-12-89-338
KRS: 0000130600
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy

Według Statutu PIIT do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Zarządu (który jest organem wykonawczym i reprezentującycm Izbę) uprawnieni są: Prezes działający samodzielnie lub dwaj Wiceprezesi działający łącznie.

Do prezentowania opinii Izby w sprawach objętych jej działalnością są upoważnieni inni Członkowie Władz PIIT lub wskazane imiennie osoby w ramach ich zakresu obowiązków i kompetencji.

Załączniki