image

Komitety

W ramach Izby są organizowane komitety, zespoły i grupy robocze wokół spraw interesujących część Członków Izby. Korzystając z pomocy Zarządu i Biura Izby działają one samodzielnie realizując własne cele i zadania i mogą one korzystać również z własnych funduszy celowych.

Zapraszamy Członków Izby do zgłaszania swoich przedstawicieli (co najwyżej dwóch) do każdego z komitetów, których zakres działania leży w zakresie działalności firmy. Postać zgłoszenia (prosimy przesłać e-pocztą na adres biuro@piit.org.pl):

  • Nazwa Komitetu,
  • Nazwa Firmy oraz osoba lub dwie osoby ją reprezentującą wraz z ich e-adresem i nr tel. komórkowego,
  • Imię i Nazwisko zgłaszającego, którym powinien być przedstawiciel Firmy w Izbie (Pełnomocnik).

Można też zaproponować zorganizowanie nowego Komitetu o określonym zakresie tematycznym! Po uzyskaniu minimalnej liczby członków Komitet będzie mógł być powołany na kolejnej Radzie Izby. Również zmiany w nazwie i zakresie prac już powołanych Komitetów będą mogły być zaakceptowane na kolejnej Radzie Izby.

Załączniki

Regulamin Komitetu przy PIIT

Zasady prowadzenia bezpiecznej wymiany informacji i organizacji prac PIIT