image

Zapisy do Izby

Izba istnieje od stycznia 1993 roku. Jej Członkami są firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji. Aktualnie do Izby należy około 130 firm (więcej informacji o firmach znajduje się w  Członkowie), reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli.

Krok po kroku
  1. Zapoznanie się ze  statutem PIIT,
  2. Wypełnienie postanowień  Regulaminu przyjęć członków do Izby,
  3. Złożenie  deklaracji przystąpienia, wraz z rekomendacjami dwóch Członków Izby,
  4. Przyjęcie firmy do Izby uchwałą Rady Izby,
  5. Wpłata wpisowego i składki przez firmę do Izby ( wysokość i rodzaje składki oraz sposób wpłacania jest uchwalana raz do roku przez Zgromadzenie Członków PIIT).

Uwaga: Na potrzeby PIIT została opracowana przez kancelarie opinia „dot. zasad dokumentowania składek członkowskich”

„W imieniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W przypadku organizacji członkowskich składki nie są zapłatą za żadną z powyższych czynności. Na dodatek pobieranie składek nie stanowi działalności gospodarczej, gdyż w myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Skoro więc pobór składek nie następuje w ramach działalności gospodarczej, to Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji nie występuje w roli podatnika VAT, a w konsekwencji nie ma obowiązku fakturowania otrzymanych składek. Stąd też zamiast faktur powinny być wystawiane noty księgowe, będące wystarczającym dokumentem w omawianym przypadku. Nota nie byłaby wystarczającym dokumentem, gdybyśmy mieli do czynienia z czynnością podlegającą VAT – w takim wypadku konieczna byłaby faktura, nawet jeśli dana czynność byłaby z VAT zwolniona.”.

PIIT jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 579), wobec czego składki członkowskie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm.). Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów jest możliwe do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Klauzula RODO dotycząca deklaracji Członkowskiej

Załączniki