Działalność statutowa

PIIT na potrzeby firm zrzeszonych w Izbie wyjaśnia i postuluje zmiany w aktach prawnych dotyczących przepisów podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz prawa zamówień publicznych i prawa telekomunikacyjnego. Pomagamy naszym firmom w kluczowych dla nich oraz ich środowiska sprawach. Konsekwentnie działamy na rzecz równoprawnego prowadzenia działalności gospodarczej przez wszystkie podmioty w warunkach jednoznacznej interpretacji przepisów ustaw.Zajmujemy się również promocją polskiego rynku teleinformatycznego oraz działających na nim firm. Dodatkowo PIIT tworzy efektywną platformę komunikacji pomiędzy biznesem a administracją publiczną.

Wsparcie w obszarze legislacyjnym

 • Analizowanie krajowych ustaw i rozporządzeń oraz dyrektyw europejskich związanych z działalnością gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji i informowanie członków Izby o możliwych skutkach ich działania
 • Formułowanie opinii środowiska o nowych rozwiązaniach prawnych w projektach ustaw i rozporządzeń o istotnym znaczeniu dla branży teleinformatycznej (prawo autorskie, podatkowe, telekomunikacyjne, zamówienia publiczne, podpis i dokument elektroniczny, ochrona danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną itp.)

Prowadzenie arbitrażu sporów gospodarczych między firmami

 • Działania na rzecz wdrożenia zasad ochrony praw autorskich do oprogramowania,
 • Działania na rzecz racjonalnej interpretacji przepisów ustawy dotyczących opłat od użytkowania sprzętu służącego kopiowaniu utworów,
 • Działania na rzecz racjonalnych regulacji rynku teleinformatycznego poprzez opiniowanie modyfikacji prawa telekomunikacyjnego oraz związanych z nim rozporządzeń,
 • Udział w postępowaniu przed Prezesem UKE w sprawach dotyczących rynku telekomunikacyjnego

Wiedza

 • Wspomaganie działalności gospodarczej firm należących do Izby poprzez udzielanie im informacji gospodarczych, podatkowych i prawnych
 • Ułatwienia w dostępie do informacji gospodarczej i ekonomicznej dla polskich i zagranicznych konsultantów i instytucji analizujących polski rynek teleinformatyczny

Relacje z sektorem publicznym

 • Prezentowanie w Rządzie i Parlamencie opinii środowiska firm informatycznych i telekomunikacyjnych na temat nowych projektów ustaw i rozporządzeń oraz lobbing na rzecz rozwoju rynku teleinformatycznego
 • Wspieranie i reprezentowanie członków Izby wobec organów administracji w sprawach dotyczących newralgicznych problemów tych firm
 • Prezentowanie opinii i lobbing w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim na rzecz korzystnych dla polskich firm rozwiązań prawnych zawartych w dyrektywach i programach rozwoju teleinformatyki
 • Wnoszenie, na wniosek członków Izby środków ochrony prawnej (protestów, odwołań oraz skarg) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wsparcie promocyjne

 • Promowanie polskich firm informatycznych i telekomunikacyjnych na rynku Unii Europejskiej i w wybranych regionach pozaeuropejskich (Kanada, Australia, USA, kraje Dalekiego Wschodu) oraz utrzymywanie kontaktów z misjami handlowymi
 • Promowanie możliwości i rozwoju gospodarki elektronicznej oraz wspomaganie rozwoju e-administracji,
 • Popularyzacja dobrych praktyk biznesowych oraz etyki w działalności gospodarczej,
 • Pozycjonowanie firm należących do Izby,
 • Informowanie mediów o wydarzeniach istotnych dla działalności firm informatycznych i telekomunikacyjnych

Wydarzenia i współpraca z otoczeniem

 • Patronowanie imprezom, targom i wystawom teleinformatycznym wraz z udzielaniem pomocy w opracowywaniu ich programu merytorycznego
 • Współpraca z pismami i innymi mediami zajmującymi się problematyką rynku teleinformatycznego
 • Przynależność i aktywne działania w ramach DIGITALEUROPE i GAIA-X
 • Współpraca z innymi organizacjami narodowymi i międzynarodowymi zajmującymi się problemami teleinformatyki
 • Współpraca z Komisją Europejską,
 • Współpraca z biurami handlowymi przy polskich ambasadach za granicą oraz przy ambasadach państw w Polsce
 • Wspieranie wystaw, targów i konferencji oraz organizowanie prezentacji i dyskusji na tematy istotne dla rozwoju branży teleinformatycznej