FinTech

Komitet Technologii Elektronicznych i Cyfrowej Harmonizacji w FinTech zajmuje się tematyką związanymi ze świadczeniem e-usług w obszarze bankowości, płatności, ubezpieczeń i innych usług finansowych, a także ochroną interesów uczestników tego rynku.

 • Przewodniczący Komitetu: Sławomir Cieśliński (Medien Service)
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu: Małgorzata Krajewska (Orange)
 • Wiceprzewodniczący Komitetu: Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
 • Wiceprzewodniczący Komitetu: Grzegorz Leśniewski (Leśniewski Borkiewicz Kostka & Partners)

Zakres działań:

 • informowanie i konsultowanie planowanych zmian w prawie z uczestnikami rynku finansowego, którzy oferują lub korzystają z najnowszych technologii;
 • reprezentowanie uczestników rynku finansowego w pracach legislacyjnych na szczeblu krajowym (w Sejmie i w Senacie, w tym komisjach i podkomisjach) i unijnym (w Parlamencie Europejskim, przed Europejskim Urzędem Nadzoru Finansowego (EBA));
 • opiniowanie technologicznych aspektów regulacji prawnych wdrażających nowości technologiczne w zakresie finansów (aktów wykonawczych MF, rekomendacji organów nadzoru – KNF NBP, regulacyjnych standardów technicznych EBA);
 • ochrona praw i interesów podmiotów rynku okołofinansowego, w tym dostawców usług technicznych i IT (outsourcing i podoutsourcing), dostawców usług ograniczonej akceptacji i dostawców bankomatów;
 • odpowiednia ochrona praw przyznanych użytkownikom e-usług finansowych (m.in. Konsumentom, klientom-przedsiębiorcom i akceptantom);
 • dbałość o poszanowanie zasad uczciwej konkurencji na rynku e-usług finansowych, w tym tworzenie kodeksów dobrych praktyk, w tym dotyczących kwestii danych osobowych w FinTech (RODO);
 • wspieranie lub tworzenie rozwiązań z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów     w sprawach dotyczących rynku finansowego (sądownictwa polubownego i mediacji).