Jeśli są Państwo zainteresowani członkostwem w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, prosimy o kontakt
pod adresem e-mail: biuro@piit.org.pl


Zapisy do Izby

Izba istnieje od stycznia 1993 roku. Jej Członkami są firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze informatyki
i telekomunikacji. Aktualnie do Izby należy ponad 130 firm (więcej informacji o firmach znajduje się w  Członkowie), reprezentowanych
w Izbie poprzez swoich przedstawicieli.

Krok po kroku
 1. Zapoznanie się ze  statutem PIIT,
 2. Wypełnienie postanowień  Regulaminu przyjęć członków do Izby,
 3. Złożenie  deklaracji przystąpienia, wraz z rekomendacjami dwóch Członków Izby,
 4. Przyjęcie firmy do Izby uchwałą Rady Izby,
 5. Wpłata wpisowego i składki przez firmę do Izby (wysokość i rodzaje składki jest uchwalana raz do roku przez Zgromadzenie Członków PIIT).
 6. Zapoznanie się ze sposobem i formą wpłacania składki członkowskiej.

Uwaga:

Na potrzeby PIIT została opracowana przez kancelarie opinia „dot. zasad dokumentowania składek członkowskich”

„W imieniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W przypadku organizacji członkowskich składki nie są zapłatą za żadną z powyższych czynności. Na dodatek pobieranie składek nie stanowi działalności gospodarczej, gdyż w myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Skoro więc pobór składek nie następuje w ramach działalności gospodarczej, to Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji nie występuje w roli podatnika VAT, a w konsekwencji nie ma obowiązku fakturowania otrzymanych składek. Stąd też zamiast faktur powinny być wystawiane noty księgowe, będące wystarczającym dokumentem w omawianym przypadku. Nota nie byłaby wystarczającym dokumentem, gdybyśmy mieli do czynienia z czynnością podlegającą VAT – w takim wypadku konieczna byłaby faktura, nawet jeśli dana czynność byłaby z VAT zwolniona.”.

PIIT jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, wobec czego składki można zaliczać do kosztów uzyskania na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – zaliczenie do kosztów jest możliwe do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Klauzula RODO dotycząca deklaracji członkowskiej