image

PIIT, KIGEiT, PIKE, PIRC oraz ZPP Mediów Lewiatan wystosowaływspólne uwagi do projektu nowelizacji projektu rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024. Uwagi dotyczyły badania sygnału TV po RPD (return path data).

Izby przyjęły z dużym zaskoczeniem i zaniepokojeniem proponowaną w projekcie rozporządzenia zmianę w zakresie podmiotowym badania, jak również wprowadzającą w błąd informację o przedmiotowej zmianie w uzasadnieniu do projektu. W ostatnich latach parokrotnie przedstawiciele rynku wyrażali swoje obawy dotyczące politycznej i ekonomicznej celowości takiego rozszerzenia zakresu dostępu regulatora rynku do szczegółowych danych oraz wynikającego z niego zagrożenia dla prywatności obywateli.

Uwagi

Stanowisko