image

W związku z powołaniem Pana Krzysztofa Gawkowskiego na urząd ministra cyfryzacji przedstawiciele środowiska teleinformatycznego formułują wyzwania stojące przed branżą oraz zgłaszają postulaty do nowego rządu.

Postulaty dotyczące warunków niezbędnych dla dalszego rozwoju sektora i realizacji celów wskazanych przez Komisję Europejską do 2030 r.  PIIT sformułowała w 10 fundamentach branży ICT w Polsce. W liście gratulacyjnym skierowanym do Ministra Cyfryzacji Izba zwróciła uwagę na następujące kwestie:

 • Polska gospodarka czeka na odblokowanie środków i inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy, który otworzy przed Polską nowe możliwości związane z transformacją cyfrową oraz zieloną gospodarką.
 • Konieczne jest zapewnienie warunków do skutecznego wdrożenia technologii 5G oraz realizacji pozostałych inwestycji infrastrukturalnych (realizowanych również z wykorzystaniem funduszy unijnych) – będzie to wymagało usprawnienia administracyjnych procesów inwestycyjnych i systemowego usuwania barier, ale także interwencji w relacjach z innymi partnerami publicznymi, które wpływają na punktowe, ale istotne społecznie problemy związane z łącznością (np. łączność w taborze kolejowym czy w tunelu na warszawskim Ursynowie).
 • Konieczne jest określenie ram systemu cyberbezpieczeństwa oraz standardów dla rozwoju usług i infrastruktury chmurowej, które wyznaczą dalszą drogę ku rozwojowi przemysłu 4.0.
 • Konieczny jest konstruktywny głos Polski na arenie europejskiej przy wypracowaniu legislacji kształtujących rynek na najbliższe lata, w tym Aktu dot. sztucznej inteligencji czy Aktu o infrastrukturze gigabitowej.

PIIT wyraża również zainteresowanie i gotowość do zaangażowania się dyskusje i prace na temat bardzo ważnych tematów edukacji i higieny cyfrowej oraz bezpieczeństwa dzieci i małoletnich w sieci.

We wspólnym wystąpieniu PIIT oraz innych organizacji – Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Fundacji Open Allies oraz Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom, do nowo powołanego Ministra Cyfryzacji skierowano apel o konieczność sprawnego działania w zakresie:

 • odblokowania środków finansowych z programów KPO i FERC wraz z zagwarantowaniem ich wypłaty przedsiębiorcom wybranym w toku przeprowadzonych konkursów (czego dziś nie mogą być pewni, z uwagi na zapisy umów),
 • wdrożenia pakietu zmian poprawiających warunki prowadzenia inwestycji jako absolutnie kluczowych z punktu widzenia prowadzonych w najbliższych latach wielomiliardowych inwestycji związanych z rozbudową sieci zarówno mobilnych jak i stacjonarnych (realizacja zobowiązań aukcyjnych, inwestycje własne operatorów jak i z udziałem środków KPO/FERC),
 • poprawy przejrzystości i jakości procesu stanowienia prawa,
 • dokończenia implementacji Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, bez wprowadzania obowiązków wykraczających poza dyrektywę,
 • ułatwienia Prezesowi UKE uruchomienia instrumentu tzw. umowy inwestycyjnej, przewidzianego w art. 139a Prawa telekomunikacyjnego, poprzez wydanie rozporządzenia określającego szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach umowy inwestycyjnej,
 • terminowego wdrożenia regulacji dotyczących krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • ograniczenia nakładania kolejnych obowiązków publicznych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wykraczających poza kryteria niezbędności,
 • przeprowadzenia realnej analizy i konsultowania z rynkiem stanowiska Polski wobec nowych rozwiązań unijnych, takich jak Gigabit Infrastructure Act oraz zapowiadany przez Komisję Europejską Digital Networks Act,
 • racjonalizacji kosztów utrzymania infrastruktury na obszarach o wysokich kosztach inwestycji i utrzymania, poprzez efektywne obniżenie lub zniesienie obciążeń przedsiębiorców wynikających z opłat na rzecz instytucji publicznych (w tym pas drogowy, drogi niepubliczne, tereny publiczne, podatek od nieruchomości, dostęp do publicznej infrastruktury technicznej) w celu stworzenia zachęt do realizacji inwestycji na najtrudniejszych obszarach,
 • intensyfikacji działań zmierzających do szerszego wykorzystania usług telekomunikacyjnych w społeczeństwie, w tym poprzez rozwój kompetencji obywateli, możliwość publicznego finansowania usług na białych obszarach i dalszą cyfryzację usług administracji publicznej,
 • intensyfikacji działań edukacyjnych i informacyjnych, zmierzających do przeciwdziałania dezinformacji dotyczącej infrastruktury sieci mobilnych (w tym 5G),
 • zwiększenia transparentności i przewidywalności w zakresie polityki konsumenckiej i ochrony konsumentów w sektorze telekomunikacyjnym.