W wyniku konsultacji społecznych, do Ministerstwo Rozwoju i Technologii Izba złożyła Uwagi do projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem projektowanej ustawy jest uregulowanie na gruncie prawa polskiego procedury certyfikacji, która pozwoli wykonawcom ubiegać się w Polsce o wydanie certyfikatu potwierdzającego ich sytuację podmiotową na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanych przez zamawiających z Unii Europejskiej. Certyfikat będzie umożliwiał wykonawcy potwierdzenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w tym po przeprowadzeniu self-cleaningu w ramach procedury certyfikacji.

Załącznik