Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w ramach konsultacji publicznych przekazała uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL.

Uwagi