PIIT w odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji w sprawie „Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2025-2027”, pozytywnie oceniła założenia Programu.

Izba wskazała, że głównym obszarem współpracy PIIT oraz Ministra Cyfryzacji jest dialog na potrzeby stanowienia dobrego prawa.
W sferze zadania publicznego, którym jest uchwalanie przepisów, rola organizacji pozarządowych polega na udziale w konsultacjach
lub inspirowaniu organów władzy wykonawczej i ustawodawczej do podejmowania określonych działań w zakresie tworzenia lub zmiany takich przepisów. Wdrażana w ostatnich miesiącach praktyka szerokich konsultacji ministerstwa z interesariuszami zdaniem Izby odpowiada standardom demokratycznego społeczeństwa.

Uwagi PIIT