PIIT w pełni popiera cel, jakim jest ochrona małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie. Nie podzielamy i nie zgadzamy się natomiast z przewidzianym w projekcie ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie sposobem realizacji tego celu. Projektowana ustawa wszystkie obowiązki związane z ochroną małoletnich przed treściami pornograficznymi składa na barki polskich dostawców internetu, nie nakładając absolutnie żadnych obowiązków na dostawców treści pornograficznych, którzy udostępniają je w sieci internet. Projektowana ustawa wydaje się nie dostrzegać istniejących, w tym finansowanych ze środków publicznych, rozwiązań służących ochronie małoletnich. Wreszcie, projektowana ustawa zamiast budować na istniejących przepisach prawa służących ochronie małoletnich przed kontaktem z treściami pornograficznymi (np. przepisach Kodeksu karnego), ignoruje fakt ich istnienia.

PIIT dostrzega potrzebę zwiększenia poziomu ochrony małoletnich przed ekspozycją na treści pornograficzne dostępne w sposób niekontrolowany w internecie, w związku z czym proponujemy model alternatywny, z powodzeniem stosowany już w Niemczech, Francji i wdrażany w Wielkiej Brytanii, nakazujący dostawcom treści pornograficznych skuteczne weryfikowanie wieku użytkownika. Rozwiązania te przewidują jednocześnie, że domena dostawcy treści pornograficznych, który nie stosuje skutecznych mechanizmów weryfikacji wieku, jest mocą decyzji organu publicznego wpisywana do specjalnego rejestru, czego efektem jest blokowanie dostępu do tych domen przez dostawców internetu. I to jest właśnie rozwiązanie, które w sposób sprawiedliwy – bo uwzględniający rolę wszystkich zaangażowanych – rozkłada ciężar obowiązków w zakresie ochrony małoletnich pomiędzy dostawców treści pornograficznych, organy państwa i dostawców internetu.Ponadto projekt ustawy przewiduje, że dostawcy internetu (inni niż mali i średni) będą musieli wykonywać liczne obowiązki przewidziane w ustawie już w dniu 1 września 2023 r. Jest to termin nierealistyczny, a już na pewno niezwykle trudny do zachowania dla dostawców internetu, gdyż nie uwzględnia skali wyzwania i problemów, z jakimi będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy telekomunikacyjni, aby przygotować i wdrożyć nowe procesy i wywiązać się z nowych obowiązków. PIIT proponuje, aby wszystkie obowiązki adresowane na dostawców usługi dostępu do sieci internet, związane z ograniczaniem małoletnim dostępu do treści pornograficznych w internecie, wchodziły w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.