W odpowiedzi na ogłoszenie przez Prezesa UKE drugich konsultacji projektu dokumentacji aukcyjnej dotyczącej rozdysponowania pasma 3,6 GHz, w tym projektów decyzji rezerwacyjnych, jakie mają zostać wydane po wyłonieniu podmiotów, na rzecz których dojdzie do rozdysponowania powyższych częstotliwości, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przedstawiła swoje stanowisko.

Stanowisko