W związku z trwającymi w Parlamencie Europejskim pracami nad raportem dot. wdrożenia rozporządzenia 2018/302 z 28 lutego 2018 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE (dalej „Rozporządzenie”) i pojawiąjącą się koncepcją ewentualnego poszerzenia jego zakresu o treści chronione prawem autorskim, w szczególności o treści audiowizualne, PIIT przedstawiła Stanowisko w przedmiotowej sprawie. Załączamy również raport na temat rynku płatnej telewizji w Polsce.

Stanowisko PIIT

Raport końcowy