Główny Urząd Nadzoru Budowalnego przedstawia konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z dodawanego upoważnienia ustawowego zawartego w art. 47u ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1557).

Projektowane rozporządzenie określa:

  1. szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów;
  2. format dziennika budowy w postaci papierowej;
  3. szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie Elektroniczny Dziennik
  4. Budowy, zwanym „systemem EDB”.

Na uwagi Członków PIIT w załączonej tabeli biuro PIIT oczekuje do dnia 25 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00 pod adresem: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ

TABELA