image

PIIT wspólnie z ZPP Lewiatan, Konfederacją Lewiatan, PIKE, IAB Polska, KIGEiT, PIRC wystosowały apel ws. nowelizowanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Druk senacki 111 aktualizuje równocześnie ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Apel skierowany został do Marszałkini Senatu oraz członków Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacji.

 Organizacje branżowe wskazują jednogłośnie, że:

  1. Apelujemy o usunięcie z projektu ustawy prawa do dodatkowego wynagrodzenia płatnego obowiązkowo za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim i prawami pokrewnymi („OZZ”), tj. tzw. tantiem od VOD (w tym streamingu w Internecie) oraz od reemitowania. Prawo takie nie wynika z przepisów dyrektywy, a tantiemy od reemitowania zostały dodane na etapie prac sejmowej komisji w obecności lobbysty i bez konsultacji publicznych oraz oceny skutków regulacji. Będą one nieść istotnie szkodliwe skutki dla polskich przedsiębiorców oraz w konsekwencji również dla polskich widzów.
  2. „Wynagrodzenie twórców i wykonawców powinno być godziwe, odpowiednie i proporcjonalne do zakresu udzielonego prawa, oraz charakteru i zakresu korzystania, przy uwzględnieniu wkładu twórcy lub wykonawcy w całość utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną oraz wszystkich innych okoliczności sprawy, takich jak praktyki rynkowe lub faktyczna eksploatacja utworu.”  Proponowane w projekcie brzmienie przepisów odnoszących się do odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia odbiega od dyrektywy.
  3. Dodanie do prawa autorskiego art. 86a proponowanego Ustawą stanowi regulację nadmiarową, a z uwagi na jej treść mogącą budzić istotne wątpliwości interpretacyjne w jego stosowaniu. Proponowany przepis wypacza systematykę i ideę prawa autorskiego, które z założenia ma regulować twórczość i wykonania o charakterze artystycznym (a nie każdy rodzaj wykonania). 
  4. Taki sposób stanowienia prawa stanowi źródło problemów dla jego stosowania. Konieczne jest głębsze przemyślenie potrzeby i treści proponowanej regulacji tak, aby właściwie i zrozumiale wpisywała się ona w system prawa autorskiego.

W Apelu zabiegamy o odrzucenie w pracach nad ustawą implementującą Dyrektywy do prawa autorskiego zmian wykraczających poza Dyrektywy, a jednocześnie wprowadzających dodatkowe istotne obciążenia finansowe dla przedsiębiorców sektora audiowizualnego, zwłaszcza polskich MŚP. Zmiany takie mogą wpłynąć negatywnie na cały polski rynek audiowizualny, w tym poprzez zmniejszenia budżetów na produkcję polskich treści.

APEL