Kadencja 2013-2015

Najważniejszym celem PIIT jest rozwój sektora teleinformatycznego i temu służą podejmowane przez nią działania. W 2013 roku Prezes PIIT zostaje Przewodniczącym Rady Informatyzacji. W ramach kadencji 2013-2015 Izba opracowuje blisko 90 komentarzy, opinii oraz uwag do projektów ustaw, programów czy dokumentów rządowych.

PIIT aktywnie współpracuje z rządem oraz sejmem, biorąc udział w spotkaniach z przedstawicielami rządu oraz uczestnicząc m.in. w pracach nad projektem nowej ustawy PZP, w pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dot. Memorandum na rzecz budowy i rozwoju sieci szerokopasmowych oraz UKE dot. Memorandum ws. wskaźników jakości usług. PIIT bierze także udział w spotkaniach i konsultacjach z przedstawicielami środowiska teleinformatycznego współpracując na rzecz sektora. W 2014 roku zostaje podpisane porozumienie PIIT oraz AGH ws. współpracy w opracowywaniu i rozpowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych, a także porozumienie PIIT i Taipei o współpracy w zakresie wzrostu gospodarczego pomiędzy Polską i Tajwanem. Odbywają się także spotkania z KIG oraz ZBP w zakresie współpracy organizacji.

Ważnym obszarem działalności Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji jest ścisła współpraca ekspertów oraz Zarządu PIIT z Unią Europejską – uczestniczymy w spotkaniach, seminariach oraz warsztatach, m.in. ENISA Workshop on Trust Service Providers czy Forum UE „ICT 2013 Create-Connect-Grow” odbywającym się w Wilnie. PIIT współpracuje także z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, prowadząc konsultacje dotyczące najważniejszych regulacji rynku telekomunikacyjnego, m.in. odbyło się spotkanie Zarządu PIIT z przedstawicielami KE nt. jednolitego rynku cyfrowego. Prezes PIIT wziął udział w uroczystościach Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z okazji Dnia Europy.

PIIT współpracuje z US-Polish Trade Council (USPTC), prowadzącym aktywne działania na rzecz promocji współpracy Polska–USA, dzięki którym polskie firmy uczestniczą w konferencjach, warsztatach, a także mogą korzystać z eksperckiej pomocy dla polskich firm rozwijających swoją działalność w USA. Reprezentant PIIT bierze także udział w Polsko Amerykańskiej Radzie Innowacji.

W 2013 roku PIIT obchodziła 20-lecie działalności, zaś 10-lecie swojej działalności obchodził Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych założony na podstawie porozumienia partnerów: PIIT i NASK.


Kadencja 2015-2017

W ramach kadencji Izby w latach 2015-2017 Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji prowadzi działania w obszarze m.in. zamówień publicznych, eAdministracji, a także działania na rzecz rynku telekomunikacji i rynku cyfrowego oraz cyfryzacji.

Izba bierze udział w pracach nad nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, uczestnicząc w posiedzeniach Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw – Prawo zamówień publicznych. Izba interweniuje także w sprawie definicji „środków komunikacji elektronicznej” w Ministerstwie Rozwoju i Urzędzie Zamówień Publicznych. Wprowadzono stały monitoring rynku zamówień publicznych, którego wyniki udostępniane zostały m.in. za pośrednictwem witryny internetowej PIIT w postaci serwisu „Barometr PIIT”. Podjęto kilkaset interwencji dotyczących głównie nieprawidłowości w opisie wymagań dotyczących wydajności sprzętu komputerowego. W obszarze Zamówień Publicznych PIIT prowadziła także działania informacyjne i edukacyjne.

Izba podejmuje także działania w zakresie programu gospodarka 4.0 i uczestniczy w spotkaniach plenarnych i grupach roboczych tego programu prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki. Jednym z ważniejszych obszarów jest wspieranie administracji samorządowej w zrozumieniu nowych technologii teleinformatycznych oraz cyfryzacji procesów administracyjnych, biznesowych i konsumenckich.

Izba nawiązuje dialog z Ministerstwem Rozwoju w zakresie strategicznych planów i bieżących działań administracji rządowej wobec branży ICT. Rozwój projektu „Paperless” odnoszący się do cyfryzacji kontaktów z klientem. PIIT prowadzi także bieżący dialog z administracją nt. Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego (DSM). Uzgodnione zostają z UKE i Ministerstwem Cyfryzacji spójne dla całego rynku zasady implementacji regulacji roamingowych w okresie przejściowym oraz dialog ws. wdrażania rozwiązania RLAH.

Na zlecenie PIIT został przygotowany przez EY raport „Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce – odpowiedzialny rozwój i równe szanse”.

PIIT podejmuje także działania związane z pracami nad Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej, opiniując projekt Kodeksu oraz dokumenty „W kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” oraz „Sieć 5G dla Europy: plan działania” i przedstawienie wstępnych uwag do propozycji KE.

Powstaje platforma poświęcona bezpieczeństwu systemów teleinformatycznych. PIIT nawiązuje stałą współpracę z Ministerstwem Energii w zakresie bezpieczeństwa SI energetyki. Dodatkowo Izba nawiązuje współpracę z Forum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich. Członkowie PIIT są zapraszani na organizowane przez ZBP konferencje dotyczące problematyki cyberbezpieczeństwa. Zarząd PIIT podejmuje decyzję o uruchomieniu od września 2016 r. cyklu webinariów poświęconych cyberbezpieczeństwu, a także platformy eksperckiej do wypracowywania stanowisk w związku z opublikowaniem dyrektywy UE dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego a także planowanym pilnym rozpoczęciem prac nad polską regulacją dotyczącą tego obszaru.

W 2016 roku Izba zawarła porozumienie o współpracy między Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dziś Urząd Ochrony Danych Osobowych)  a PIIT, którego główne cele to wspólne działania na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych w działalności teleinformatycznej, w szczególności w celu właściwego stosowania przepisów rozporządzenia RODO.

Odbywają się liczne spotkania w ramach cyklu Śniadania z PIIT, w których uczestniczyli posłowie do Sejmu i Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji.

W 2016 roku PIIT wraz z Polskim Towarzystwem Informatycznym uruchomiła Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka.

W 2016 r. Prezesem Zarządu PIIT został Ireneusz Piecuch.


Kadencja 2017-2019

Izba aktywnie działa na rzecz sektora telekomunikacyjnego, prowadząc stały dialog z administracją rządową, parlamentem oraz podtrzymując relacje z Komisją Europejską. Izba podejmuje także stały dialog z regulatorami, m.in. UKE i UOKiK, oraz partnerami z innych sektorów, np. dyskusja z PKP IC ws. problemów z dostępnością i jakością usług telekomunikacyjnych w pociągach. Zadaniem Izby jest także opiniowanie rządowych programów strategicznych oraz udział w procesie legislacyjnym. Istotną kwestią staje się osadzenie i odpowiednie spozycjonowanie sektora teleinformatycznego w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

PIIT bierze także udział w pracach dotyczących digitalizacji gospodarki, w tym nowelizacji prawa telekomunikacyjnego w kierunku projektu „paperless”. Nawiązany zostaje dialog z Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz UOKiK dot. rozwoju e-państwa, w szczególności poprzez cyfryzację procesów administracyjnych, gospodarczych i konsumenckich.

PIIT przystępuje do „Porozumienia na rzecz Strategii 5G dla Polski”. Członkowie Komitetu Grupy Roboczej Operatorów Telekomunikacyjnych (GROT) biorą aktywny udział w pracach zespołów roboczych dotyczących „Porozumienia…”.

W 2018 r. zastało zawarte porozumienie z Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) dotyczące współpracy w zakresie SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień).

PIIT współpracuje z administracją rządową (Ministerstwem Spraw Zagranicznych,, Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii) w zakresie wskazania oraz oceny potencjalnych skutków Brexitu dla sektora telekomunikacyjnego.

Jednym z działań jakie podejmuje Izba jest wspieranie administracji w zakresie cyfryzacji procesów administracyjnych, biznesowych i konsumenckich oraz wdrażania regulacji rozporządzenia eIDAS. Współpracuje również z ZUS w zakresie dostarczania specjalistycznej wiedzy dotyczącej branży teleinformatycznej.

PIIT bierze udział w opracowaniu stanowisk dotyczących projektów ustaw (m.in. Pt oraz uśude) w związku z uchwaleniem tzw. pakietu legislacyjnego dostosowującego do wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Kilkadziesiąt spotkań Komitetu Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją PIIT doprowadziło do opracowania projektu Kodeksu postępowania i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych PIIT (Kodeks RODO).

W 2017 r. został powołany Fundusz Celowy PEM i Nowoczesnych Technologii, którego celem jest prowadzenie usystematyzowanych prac na rzecz promowania evidence-based knowledge oraz przeciwdziałania dezinformacji. Działania projektu budują świadomość nt. korzyści wynikających z nowych technologii (w szczególności łączności bezprzewodowej).

Izba podejmuje także działania na arenie międzynarodowej. Angażuje się w prace grup roboczych DIGITALEUROPE. Bierze udział w wyborach do Zarządu DigitalEurope. PIIT poparło czterech kandydatów, którzy zostali członkami Zarządu DE.

Przedstawiciele PIIT biorą udział w Konferencji Manufuture 2017 w Tallinie. Odbywa się spotkanie przedstawicieli PIIT z delegacją DG CNECT w ramach misji przeglądowej krajów członkowskich nt. Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego.

Izba organizuje także spotkania w formule Śniadania PIIT, na które zapraszani są przedstawiciele rządu oraz urzędów. Odbywają się spotkania m.in. z Ministrem Cyfryzacji, Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej, przedstawicielami ZUS, UZP, GUGiK czy przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

PIIT we współpracy z PTI przygotowuje konferencję EDUMIXER – Forum Współpracy Edukacji i Biznesu (2017 i 2018). Wydarzenie organizowane w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka Działanie było kontynuowane w kolejnych latach.

Pod koniec 2018 roku swoją premierę ma także opracowany przez Izbę raport pt. „Blockchain w Polsce”, w którym eksperci PIIT wskazali możliwości oraz zastosowania i regulacje dotyczące tej technologii.

W kadencji 2017-2019 Prezesem Zarządu PIIT był Borys Stokalski.


Kadencja 2019-2021

PIIT formułuje ważne dla branży stanowisko w kontekście pandemii SARS-CoV-2. PIIT wystosowała do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Ministra Cyfryzacji, Ministra Finansów oraz Prezesa UKE stanowisko prezentujące kluczowe problemy sektora teleinformatycznego w związku z epidemią oraz propozycje działań, jakie naszym zdaniem powinny podjąć organy rządowe, w celu zmniejszenia ich negatywnych konsekwencji. Powstaje także wspólny apel izb i organizacji gospodarczych w sprawie przyspieszenia cyfryzacji w Polsce oraz apel PIIT, KIGEiT, KIKE i PIKE ws. wprowadzenia specjalnych ułatwień inwestycyjnych w ramach prac legislacyjnych dotyczących tzw. „tarczy antykryzysowej”. Izba przedstawia także swoje uwagi do Narodowego programu szczepień.

PIIT uczestniczy w pracach nad wdrażaniem pakietu regulacji europejskich z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym do prawa polskiego. Z inicjatywy Komitetu KENT podpisana zostaje Deklaracja Tarnowska na rzecz cyfrowej transformacji polskiej szkoły.

PIIT opracowuje stanowiska, komentarze oraz uwagi do projektów ustaw, programów czy dokumentów unijnych. Izba bierze udział w konsultacjach Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024, w konsultacjach dotyczących kierunku prac UE ws. zmian w dyrektywie o e-handlu i wdrożeniu regulacji „Kodeks Usług Cyfrowych”, konsultacjach dyrektywy NIS 2 oraz projektu unijnego rozporządzenia o usługach cyfrowych (Digital Services Act) oraz unijnego aktu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act).

PIIT kontynuuje działania na arenie międzynarodowej. Izba uczestniczyła w konsultacjach DIGITALEUROPE dotyczących m.in.  ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa i dyrektywy NIS, propozycji stanowiska ws. sztucznej inteligencji, sztucznej inteligencji w eZdrowiu (Harnessing the power of AI in health applications). W ramach współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) w 2019 roku odbyły się liczne spotkania z reprezentacjami biznesu z innych krajów. Wzmocniona zostaje także współpraca z PAIH i Ministerstwem Rozwoju i Technologii, realizowane są warsztaty pod kątem wsparcia instytucjonalnego dla biznesu przy ekspansji zagranicznej.

W 2021 r. PIIT i Organizacja Pracodawców Usług IT SoDA podpisały porozumienie, którego celem jest połączenie sił w zakresie promocji, rozwoju i popularyzacji branży IT w Polsce i zagranicą.

PIIT i Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju i umocnienia polskiej branży informatyki i telekomunikacji na rynku polskim, ale przede wszystkim na rynkach zagranicznych.

Powstaje platforma do współpracy oraz promocji polskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa – Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland. Prezes PIIT zostaje zaproszony do Rady Doradczej Klastra. Powstaje także Platforma Dyskusji Liderów Cyfryzacji Sektora Publicznego, dzięki której liderzy obszarów technologicznych z instytucji publicznych mogą się spotykać i wymieniać doświadczeniami w sposób profesjonalny i systematyczny. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji pełni rolę rynkowego partnera strategicznego platformy.

W ramach Komitetu SMART w październiku 2019 roku powstaje „Katalog rozwiązań Smart”. Publikacja zawiera blisko 50 rozwiązań oferowanych przez firmy zrzeszone w PIIT wraz z opisem korzyści oraz rekomendacji od dotychczasowych klientów. Projekt ma na celu popularyzację rozwiązań z zakresu szeroko pojętego Smart wśród instytucji i firm, które mogą wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii do usprawnienia swojej działalności.

Powstaje szereg raportów rynkowych. PIIT we współpracy z IDC Polska, opublikowała raport, skupiający dane z dwóch priorytetowych dla transformacji cyfrowej gospodarki branż Raport „Rynek IT i telekomunikacji w Polsce 2020. Szanse, zagrożenia, bariery rozwoju”. PIIT jest także partnerem przygotowanego przez centrum analityczne Polityka Insight raportu „Nowy cyfrowy zielony ład”, który skupia się na roli cyfryzacji i nowych technologii w walce z negatywnymi zmianami klimatycznymi. Powstaje także raport Izby „Rok po RODO”, który dotyczy aktualnej sytuacji w zakresie stosowania RODO w branży IT i telekomunikacji rok po wdrożeniu Rozporządzenia. Raport przedstawia doświadczenia członków PIIT w stosowaniu i wdrażaniu RODO.

W 2019 roku wspólnie z PTI przystąpiliśmy do projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

W ramach cyklu spotkań Śniadania PIIT – gośćmi Izby byli Minister Cyfryzacji, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

W 2019 roku Prezesem Zarządu został Andrzej Dulka, który pełni tę funkcję do dziś.


Kadencja 2021-2023

W odpowiedzi na nowopowstające strategie zakładające potrzebę transformacji cyfrowej, np. Cyfrowa dekada Europy, Horyzont Europa czy Krajowy Plan Odbudowy, PIIT opracowuje 10 najważniejszych wyzwań i fundamentów dla dalszego cyfrowego rozwoju przemysłu teleinformatycznego w Polsce. Dokument zawiera postulaty branży ICT, która pełni w gospodarce krytyczną rolę dostawcy, łącznika oraz strażnika procesów biznesowych, społecznych i administracyjnych, i jest spójny z raportem How to spend it: A digital investment plan for Europe wypracowanym przez europejską branżę teleinformatyczną skupioną w DIGITALEUROPE.

W maju 2021 r. PIIT staje się członkiem organizacji Gaia-X oraz polskim hubem dla tej organizacji, stowarzyszenia użytkowników i dostawców usług chmurowych, przedstawicieli świata nauki oraz innych grup interesariuszy, którego celem jest stworzenie standardów funkcjonowania usług opartych na chmurze.

Izba podejmuje aktywny dialog z administracją państwową w kwestiach cyberbezpieczeństwa. PIIT opiniuje szereg projektów aktów prawnych w tym wielokrotnie nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, akty prawne związane z wejściem w życie ustawy o cyberbezpieczeństwie.

PIIT aktywnie uczestniczy w procesie implementacji Kodeksu Łączności Elektronicznej do polskiego prawa w formie Prawa komunikacji elektronicznej (PKE). Izba jest ważnym partnerem merytoryczny dla administracji – stały dialog z KPRM/MC, UKE, MF na temat optymalnych rozwiązań, m.in. organizacja i udział w warsztatach dot. kwestii szczegółowych.

Izba zajmuje stanowisko w sprawie „Lex pilot”, czyli zmian w ustawie o radiofonii i telewizji poprzez ustawę wdrażającą Prawo komunikacji elektronicznej. PIIT wraz z ośmioma Izbami pospisują apel w sprawie zaprzestania dalszych prac nad zmianami do UoRiT poprzez uPKE nawołujący do przejrzystych i uczciwych konsultacji.

Spotkania w ramach zespołu  przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dot. rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na zestawy komputerowe oraz systemy informatyczne, umożliwiają również poruszanie przez przedstawicieli PIIT innych tematów, m.in. dot. problemów przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych, w tym związane z epidemią COVID-19 (kwestie związane z łańcuchem dostaw), wojną w Ukrainie.

Izba prowadzi także stały dialog z administracją i regulatorami rynku, w tym w sprawie aukcji częstotliwości 5G. Powstaje apel o niezwłoczne rozpoczęcie aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz.

PIIT aktywnie działa w obszarze dotyczącym funduszy europejskich – m.in. ma swoich przedstawicieli w Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) i jego kontynuacji w nowej perspektywie – Komitecie Monitorującym Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

PIIT bierze czynny udział w konsultacjach i wysłuchaniach publicznych: Krajowy Plan Odbudowy, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC); Fundusze Europejskie Nowoczesna Gospodarka (FENG); Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENiKS); Fundusz REACT-UE. Bierze udział w dyskusji nad sposobem zapisania kwestii telekomunikacji, informatyki, cyberbezpieczeństwa w nowych programach pomocowych w kolejnej perspektywie finansowej.

PIIT podejmuje także dyskusje na temat nowego systemu funkcjonowania mediów społecznościowych i reklamy. Powstają stanowiska Izby w sprawie najważniejszych unijnych rozporządzeń – Digital Services Act i Digital Markets Act. W 2021 roku PIIT podpisuje list otwarty kilku organizacji branżowych ws. projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych, a następnie przystępuje do apelu podpisanego przez koalicję organizacji branżowych i pozarządowych. Apel został wsparty przez akcję medialną i debatę publiczną.

Jednym z działań Izby są działania w obszarze edukacji. PIIT zajmuje stanowisko ws. Kryteriów wyposażania szkół w sprzęt komputerowy na lata 2022-2025 dot. laptopów, urządzeń peryferyjnych oraz pomocy naukowych. Izba bierze aktywny udział w pracach Rady ds. Kompetencji Informatyka i Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Izba uczestniczy w wypracowaniu poprzez Rady rekomendacji edukacyjnych wynikających z epidemii COVID.

Działający w PIIT Komitet SMART w czerwcu 2021 roku dokonał aktualizacji wydanego półtora roku wcześniej „Katalogu rozwiązań Smart”. Do zawartych w nim pozycji produktowych dodano kilkanaście nowych, do powstania których przyczyniła się pandemia koronawirusa oraz zachodzące w jej trakcie przyspieszenie transformacji cyfrowej.

Na zlecenie PIIT powstaje badanie przeprowadzone przez Kantar Polska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski pt. „Raport PIIT: Czy Polacy obawiają się pola elektromagnetycznego i nowych technologii?”

W kwietniu 2022 roku powstaje druga edycja raportu „Blockchain w Polsce. Wersja 2.0”. Raport skupia się przede wszystkim na ewolucji systemów blockchain, nowych możliwościach wykorzystania tej technologii, przykładach z polskiego rynku oraz standaryzacji systemów blockchain.

PIIT jest liderem w organizowaniu współpracy branży teleinformatycznej dla wsparcia uchodźców i społeczeństwa ukraińskiego od pierwszych dni ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r.

PIIT jest współorganizatorem wielu wydarzeń branżowych m.in. FG TIME, EDUMIXER 2021 i 2022, Forum Teleinformatyki, Festiwalu Cyfryzacji czy CyberSec.

Po przerwie spowodowanej pandemią wróciły spotkania z cyklu Śniadania PIIT – naszymi gośćmi byli Prezes UZP, Prezes UOKiK oraz Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

W latach 2021-2023 Prezes PIIT jest członkiem Rady ds. Cyfryzacji.