Kadencja 2003-2005

PIIT opracowuje założenia do strategii rozwoju rynku telekomunikacyjnego w latach 2004 – 2006, które stały się następnie podstawą do prac nad założeniami do nowej ustawy Prawo telekomunikacyjne, przygotowywanych w odpowiedzi na oczekiwania Ministerstwa Infrastruktury – Memorandum i Oświadczenie PIIT & KIGEiT.

24 grudnia 2003 roku PIIT przedstawiła swoje stanowisko w sprawie Projektu prawa telekomunikacyjnego. Stanowisko zawiera 55 stron szczegółowych uwag.

Dodatkowo PIIT bierze udział w pracach nad projektem umowy z Prezesem URTiP; większość uwag PIIT została uwzględniona w ostatecznej wersji umowy. 11 stycznia 2005 r. następuje podpisanie umowy.

W 2003 r. rozpoczyna swoją działalność Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT, który został powołany do rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie .pl.

PIIT współuczestniczy w zorganizowaniu stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie URTiP (11 stycznia 2005 r. następuje podpisanie umowy). PIIT zgłosiła 9 kandydatów na arbitrów – 4 zostało wybranych przez URTiP.

PIIT uczestniczy w procesie wdrożenia systemu Tachografów Cyfrowych. Izba podejmuje prace nad podatkiem VAT – opiniuje Ordynację Podatkową, zgłasza propozycje zmian do ustawy o VAT, występuje w sprawie VAT na usługi telekomunikacyjne. PIIT pracuje także nad ustawami o prawie zamówień publicznych, o partnerstwie publiczno-prywatnym czy o podpisie elektronicznym

We wrześniu 2004 przedstawiciel PIIT zostaje wybrany do Zarządu EICTA.

W ramach działalności gospodarczej zorganizowano: 8 konferencji i Forum (466 uczestników), 10 Warsztatów ISO (113 uczestników), 14 seminariów tematycznych (583 uczestników).


Kadencja 2005-2007

Inicjatywa i organizacja Konferencji TeraForum – dorocznej imprezy polskiego środowiska informatycznego. Zorganizowany zostaje także cykl prezentacji „Patriotyczne spojrzenie na polską informatykę” (główne tezy: krajowym firmom udało się w dużej mierze powstrzymać emigrację najlepszych fachowców, konsolidacja krajowego rynku IT, liczna obecność firm IT na giełdzie papierów wartościowych, znaczne środki na badania rozwój).

Izba bierze aktywny udział w ważnych konferencjach środowiskowych, m.in. „e-government” Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Jesienna Spotkanie Polskiego Towarzystwa Informatycznego, organizacja 10 konferencji i forów, 11 seminariów tematycznych i warsztatów, organizacja wyjazdu polskich firm na Targi CeBIT’2005 oraz udział w Wystawie i Konferencji „Informatyka i Łączność” 2005 i 2006 w Kijowie.

Prezes PIIT jest członkiem Zarządu EICTA (październik 2005- sierpień 2006). W Polsce odbywa się wizyta Dyrektora Generalnego EICTA oraz spotkanie z polskimi firmami IT.

Prezentacja Raportu PIIT „Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce w latach 2005-2007” – Memorandum o rozwoju polskiego rynku teleinformatycznego.

Izba bierze udział w pracach Zespołu ds. Wprowadzania Telewizji i Radiofonii Cyfrowej – wypracowanie dokumentu „Strategia przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej” oraz w Radzie Konsultacyjnej ds. PESEL2. Powstaje protest w sprawie regulacji, które nie pozwoliły na masowe stosowanie e-faktur. Stanowisko PIIT w sprawie rozporządzenia dotyczącego e-faktur – spełniony został postulat PIIT dotyczący sposobu opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Izba bierze aktywny udział w opiniowaniu Planu Informatyzacji Państwa. Zwiększyliśmy wartość rynku do 2,4 mld PLN!

Opracowane zostaje stanowisko Rady PIIT o zasadach opracowania SIWZ – Publikacja Stanowiska przez MNiI oraz rekomendacja MSWiA. Rozpoczęcie prac nad projektem Kodeksu Jakości Świadczonych Usług.


Kadencja 2007-2009

Najważniejszym zadaniem jest opracowanie przez Izbę Strategii Rozwoju Teleinformatyki.

PIIT bierze udział w szeregu komisjach i radach m.in. Komisji Nauki MNiSW, Rady Informatyzacji, Komisji do spraw PESEL2, Rady Safer Internet w Polsce, Zespole ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Nieletnich w Elektronicznych Środkach Przekazu, Komitecie Informatyki PAN czy Zespole ds. Wprowadzania Telewizji i Radiofonii Cyfrowej. Izba spotyka się także z przedstawicielami Rządu i Parlamentu.

Prezes Izby wspomógł z Zespołem 20-osób przygotowanie przez MSWiA Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do 2013 roku. Powstaje inicjatywa projektu budowy telewizji mobilnej w Polsce – pierwsze w Polsce konferencje nt. telewizji mobilnej (05.2007 – 06.2008) – Utworzenie konsorcjum 13 firm zainteresowanych projektem wspólnych testów M-TV (podpisanie Listu Intencyjnego – w ramach KME) Pojawia się decyzja UKE o przydziale widma dla 31 miast do 2013 i pokrycia całego kraju po tym terminie.


Kadencja 2009-2011

Powstają Komitety PIIT wokół spraw interesujących Członków Izby. W czasie trwania kolejnej kadencji PIIT bierze udział w posiedzeniach rady, komisji oraz zespołów doradczych m.in.: Rady Informatyzacji, Rady Safer Internet w Polsce, w Zespole ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Nieletnich w Elektronicznych Środkach Przekazu czy Radzie Ekspertów MSWiA: ePUAP2 i pl.ID.

PIIT bierze także udział w pracach Zespołu ds. Wprowadzania Telewizji i Radiofonii Cyfrowej oraz Porozumienia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie. Prezes PIIT bierze udział w Konferencjach UE w ramach delegacji rządowych oraz zostaje Członkiem ISTAG – Grupy Doradczej Komisji Europejskiej DGINFSO.

Izba obecna jest także w Grupach Roboczych Ministerstwa Infrastruktury pracujących nad dostosowaniem Prawa telekomunikacyjnego do Dyrektyw UE.

PIIT bierze aktywny udział w przygotowaniu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na lata 2009-2013. Prezes Izby jest członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji

Udział Izby w Zespole Ekspertów ds. ePUAP. Opracowanie modelu rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego i komunikacji elektronicznej. Aktywność w doprowadzeniu do Porozumienia UKE-TP oraz organizacja konferencji/warsztatów dla OA nt. Porozumienia TP-UKE.

Izba aktywnie wspiera swoich członków w kwestiach sporów z Regulatorem (np. MTR, MNP i FNP), a także opiniuje w imieniu członków Izby planów UKE i realizacji gospodarki częstotliwościami telekomunikacyjnymi.

Izba bierze udział w procesie stanowienia warunków dla cyfryzacji sygnału telewizyjnego w Polsce i w opiniowaniu założeń dla wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy audiowizualnej. PIIT współpracuje z przedstawicielami KE w opiniowaniu stanu polskiego rynku telekomunikacyjnego.

PIIT analizuje i opiniuje na forum europejskim w ramach organizacji DIGITALEUROPE, projektów dyrektyw dotyczących między innymi copyright, ochrony własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego oraz zarządzania Internetem. Stały dostęp do wszelkich projektów regulacji UE związanych z rynkiem ICT i prawem gospodarczym oraz projektów stanowisk przygotowywanych na zamówienie (nie tylko) Komisji UE przez DE.

PIIT jest współorganizatorem konferencji „Znaczenie marki w branży informatycznej”.

Izba aktywnie współpracuje także z URE nad przemodelowaniem rynku zastosowań w energetyce, Podejmowane są również próby współpracy z rynkiem ochrony zdrowia (CIOSZ). Izba prezentuje Europejską Agendę Cyfrową, odbywa się także dyskusja nad strategią rozwoju dostępu szerokopasmowego FTTx.

Izba podejmuje także działania promocyjne związane z misją do Chin, a także np. przygotowaniem broszury DIGITAL POLAND 2009. Bierze udział w imprezach związanych z obchodami Polskiej Prezydencji 2011 (NTA Day).


Kadencja 2011-2013

W kadencji 2011-2013 w PIIT powstają nowe komitety takie jak: Komitet KNT (Komitet Kobiety i Nowe Technologie), Komitet KE (Komitet Energia), Komitet KLIK (Komitet Lepszej Informatyzacji Kraju), Komitet KCE (Komitet Cyfrowej Edukacji) oraz Komitet KOWI (Komitet Ochrony Własności Intelektualnej).

Przedstawiciele Izby biorą udział w pracach Komitetów, Rad, Zespołów i Grup, min.: ISTAG – Grupy Doradczej Komisji Europejskiej DGINFSO; Zespołu ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Nieletnich w Elektronicznych Środkach Przekazu; Komitetu Informatyzacji PAN; Polskiego Komitetu IFAP ds. UNESCO; Zespołu Polska Cyfrowa MI; Radzie ds. Polityki Innowacyjności w Urzędzie Miasta St. Warszawy, Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy MNiSW.

Jednym z ważniejszych zadań PIIT jest współpraca z Unią Europejską, które realizujemy poprzez DIGITALEUROPE i WITSA, współpracę z przedstawicielstwem KE w Polsce, bezpośrednie kontakty z Dyrektoriatem Społeczeństwa Informacyjnego. Podczas XVII Forum Teleinformatyki miało miejsce spotkanie z dr Detlefem Eckertem (Dyrektor Dyrekcji C: Koordynacja polityk i strategii, Dyrektoriatu Generalnego „Społeczeństwo Informacyjne i Media” Komisji Europejskiej. Przedstawiciele Izby brali też udział w spotkaniu „Connecting Europe Facitity” – prezentacja programu „Łącząc Europę” z udziałem Neelie Kroes (Wiceprzewodniczącej KE ds. Agendy Cyfrowej) oraz Ellen Kray (Dyrekcja Generalna KE – Mobilność i transport).

Najważniejsze prace Izby toczą się w następujących grupach tematycznych:

  • Prawo telekomunikacyjne
  • Prawo wykorzystywania Internetu
  • Prawo zamówień publicznych
  • Prawo autorskie i własność intelektualna
  • Prawo medialne

Zorganizowane zostają spotkania w ramach Śniadań PIIT z Prezesami firm – członkami Izby w cyklu „Biznes w weneckim lustrze”. Powołana zostaje Rada Konsultacyjna jako grupa Prezesów firm i innych osób zapraszanych na śniadania „czwartkowe” PIIT dla przedyskutowania aktualnych najważniejszych spraw rynku teleinformatycznego. Odbyły się 3 śniadania z Izbą pod hasłem „Biznes w weneckim lustrze” poświęcone sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie oraz warunkom prowadzenia biznesu w Polsce, spotkania poprowadzili czołowi polscy ekonomiści i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Izba spotyka się z Zarządami najważniejszych firm teleinformatycznych.

PIIT stworzyła ramy działalności Komitetów, a także powołała grupę Ekspertów PIIT (czerwiec 2011). Ekspertem PIIT jest osoba spoza władz Izby prezentująca i objaśniająca poglądy Izby – szczególnie w aspektach merytorycznych – na forum publicznym oraz dla władz ustawodawczych i administracyjnych.

W Izbie toczyły się przygotowania do Prezydencji Polski w UE (wystąpienia, materiały, dystrybucja prezentacji medialnej) oraz działania mające na celu przygotowanie polskich firm do udziału w CeBIT2012 – pomoc -Ministerstwa Gospodarki w uzyskaniu partnerstwa PL oraz w 2013 podpisanie porozumienia z BITKOM.