Druga kadencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji rozpoczęła się szeroką aktywnością na rynku telekomunikacyjnym. W 1995 roku Prezes PIIT zostaje członkiem Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki przy Radzie Ministrów.

W ramach konsultacji Ministra Kultury i Sztuki PIIT wnosi o wycofanie tzw. podatku „copyright” od komputerów. Dzięki staraniom Izby, resort finansów nie dopuszcza także do pobierania opłat ryczałtowych od wydawania certyfikatu.

W kolejnym roku kadencji Izby do Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) trafia opracowany przez PIIT projekt zmian w ustawie o zamówieniach publicznych. Przygotowany został także „Manifest telekomunikacyjny”, w którym jeden z najważniejszych postulatów dotyczył rozdzielenia funkcji ministra łączności – właściciela TP SA – od regulatora działalności telekomunikacyjnej.

Pod koniec drugiej kadencji PIIT zakłada oficjalną stronę internetową Izby.


Kadencja 1997-1998

Najważniejszym zadaniem kolejnej, trzeciej już kadencji PIIT było przede wszystkim budowanie prestiżu Izby w kraju i za granicą. W 1997 roku powstaje Raport „Teleinformatyka w Polsce”, w którym szeroko opisana została sytuacja rynku teleinformatycznego w kraju. Raport trafił do najważniejszych przedstawicieli życia politycznego i gospodarczego.

W tamtym czasie powstaje także regionalny oddział Izby – Odział Małopolski, którego zadaniem było nawiązanie współpracy z lokalnymi władzami.

PIIT aktywnie współpracuje także z przedstawicielami rządu. Izba wspomaga Ministerstwo Gospodarki w pracach ITA przy ustalaniu harmonogramu znoszenia ceł na prawie wszystkie produkty informatyczne do 2000 roku. Na prośbę PIIT, Ministerstwo Finansów wydaje oficjalną interpelację w zakresie stosowania prawa podatkowego, która potwierdza, że licencje nie są obłożone podatkiem VAT.

Uczestniczymy w pracach nad rozporządzeniem Rady Ministrów, dotyczącym zawieszenia stawek celnych na import podzespołów dla przemysłu komputerowego, a także ustanowienie dodatkowego kontyngentu na wyroby telekomunikacyjne oraz komputery, klawiatury, dyski, części i akcesoria.

PIIT aktywnie uczestniczy w opracowywaniu ustawy o ochronie danych osobowych – popierając  wycofanie z projektu zapisu, że każda baza danych licząca więcej niż 100 rekordów, musi podlegać homologacji. Izba zaproszona zostaje do współpracy z DG XIII oraz DG III.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje konieczność włączenia PIIT do obrad United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) i ITA. Izba przewodniczy delegacji polskiej podczas obrad UNCTAD poświęconych telekomunikacji i handlowi informatycznemu.

Rozpoczynają się także pierwsze nieoficjalne próby arbitrażu dla firm. Rozpoczęcie prac nad powołaniem zespołu rzeczoznawców.

W 1998 roku odbywa się konferencja po VII Walnym Zgromadzeniu, na której podsumowane zostaje 5-lecie działalności PIIT.

Izba na zaproszenie wicepremiera Leszka Balcerowicza przygotowuje raport oceniający stan rządowych systemów informatycznych wraz z propozycją przyspieszania prac nad wdrożeniem nowych i już realizowanych systemów w administracji.

PIIT jako jedna z pierwszych krajowych organizacji samorządowych powiadamia władze oraz społeczeństwo o możliwości wystąpienia zagrożeń związanych z Problemem Roku 2000, dotyczących wszystkich systemów i procesów, w których przetwarzane są dane.

Izba przyjęta zostaje do WITSA – międzynarodowej organizacji skupiającej organizacje krajowe o profilu podobnym do działania Izby.

Szkolimy przedstawicieli 150 firm informatycznych.


Kadencja 1999-2000

Nowa organizacja funkcjonowania władz Izby, według zmodyfikowanego Statutu.

Przygotowany przez Izbę raport dotyczący Problemu Roku 2000 zostaje przekazany władzom i parlamentarzystom. Działania Izby doprowadzają do uporządkowania infrastruktury informatycznej u wielu użytkowników. W ramach prac Rady Informatyki powołanej przy Premierze RP, Prezes PIIT przygotowuje projekt Narodowego Planu PR2000.

Na Zamku Królewskim w Warszawie prezentowany jest Raport 2. Kongresu Informatyki Polskiej.

Przedstawiciele Izy uczestniczyli w pracach nad przygotowaniem taryfy celnej na rok 2000, zgodnej z interesami branży teleinformatycznej. Dodatkowo Komitet Telekomunikacji przy PIIT pracuje nad nowym Prawem telekomunikacyjnym oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

Izba współpracuje z WITSA nad przygotowaniem konferencji WTO poświęconej handlowi elektronicznemu oraz bierze udział w opracowaniu materiałów na ITS oraz EIF, które stanie się płaszczyzną dyskusji pomiędzy firmami z UE oraz z 13 krajów aplikujących.

Izba prowadzi dalszą analizę podatku VAT od licencji. Wicepremier mister finansów otrzymuje od PIIT raport o stanie opodatkowania obrotu oprogramowaniem. W kolejnym kroku resort finansów odpowiada na przedstawiony mu raport PIIT i zapowiada zmianę ustawy o podatku VAT, która uwzględniałaby opodatkowanie licencji oraz sublicencji. Rada PIIT zwraca się także do rządu o zainteresowanie się problemem „eksportu” polskich specjalistów teleinformatyki i podjęcie kroków niwelujących negatywne skutki dla rozwoju krajowego rynku. W grupie operatorów telekomunikacyjnych dobiegają końca dyskusje nad kształtem nowego Prawa telekomunikacyjnego.

Udaje się przekonać GUC i Urząd Celny Portu Lotniczego na Okęciu do stosowania procedur uproszczonych, mających wpływ na zmniejszenie kosztów firm. Izba prowadzi lobbing na rzecz ustaw stymulujących rozwój gospodarki elektronicznej oraz bierze udział w przygotowaniach Konferencji Ministerialnej w Warszawie. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zostaje członkiem ICAAN – organizacji zajmującej się domenami internetowymi na świecie.

Włączamy się w proces opiniowania założeń przetargu UMTS. Po wielu interwencjach udaje się wprowadzić VAT na sprzedaż licencji do projektu ustawy na 2001 rok, ale rozpad koalicji parlamentarnej powoduje odrzucenie przez Sejm całego projektu ustawy.

We wrześniu 2000 roku, na mocy uchwały Rady PIIT, podejmujemy działalność gospodarczą. Powstaje Biuro Studiów i Promocji, które zajmuje się organizowaniem szkoleń, seminariów i konferencji. Izba wydaje publikacje, raporty oraz materiały konferencyjne, przygotowuje ekspertyzy prawne. Zajmuje się promocją polskiego rynku teleinformatycznego. Forum „Kto komu płaci w Internecie” (listopad 2000) staje się pierwszym sukcesem komercyjnym Izby.


Kadencja 2000-2003

Podstawą działania Izby stają się kontakty z administracją rządową i parlamentem.

Prezes PIIT zostaje członkiem zespołu ds. handlu elektronicznego w Ministerstwie Gospodarki. Nasi przedstawiciele zostają powołani również w skład Forum SA Społeczeństwa Informacyjnego – ciała doradczego Rady Ministrów oraz do Rady Telekomunikacji przy URT.

W 2001 r. Izba zostaje przyjęta do EICTA i DIGITAL EUROPE.

PIIT intensywnie zajmuje się nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Izba opiniuje w tym czasie 20 różnych aktów prawnych dotyczących telekomunikacji – między innymi Plan Numeracji Krajowej i Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości.

Do marszałka Sejmu RP wpływa poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, którego inicjatorem jest PIIT. Niestety i tym razem nie udaje się zmienić prawa. Izba kontynuuje w tej sprawie lobbing w Sejmie i w resorcie finansów.

Rozpoczyna prace komisja arbitrażowa Izby ds. organizacji arbitrażu domen internetowych. Jej zadaniem jest przygotowanie podstaw prawnych zasad funkcjonowania i organizacji Sądu Polubownego.

W końcu 2001 roku uruchomiona zostaje nowa wersja strony www Izby.

Sukcesem kończy się wieloletnia batalia o to, aby prawo podatkowe uwzględniło specyfikę działania firm z sektora IT. Sejm uchwala nowelizację ustawy o podatku VAT, która zapewnia im stabilność działania.

Podczas prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o podpisie elektronicznym ujawniły się błędy oraz niejasności zapisów, które powstały na skutek zbyt daleko idącej ingerencji Senatu. Niektóre z nich grożą poważnymi konsekwencjami prawnymi. Izba, na mocy uchwały Rady, Walnego Zgromadzenia i mając poparcie ekspertów oraz mediów, domaga się nowelizacji ustawy.

Paul Verhoef, szef DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego UE, spotyka się w Warszawie z Radą PIIT i przedstawicielami operatorów. Kierownictwo DG SI prezentuje harmonogram wdrożenia nowego pakietu regulacji telekomunikacyjnych UE oraz wynikających z. tego obowiązków dla państw kandydujących.

Przedstawiciele PIIT aktywnie uczestniczą w pracach nad ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w której pojawia się wiele zapisów korzystnych dla środowiska. Pilotujemy ustawę o dostępie warunkowym oraz ustawę o wymianie informacji gospodarczej.

Prezes UZP podejmuje decyzję o wpisaniu Izby na listę organizacji pracodawców i przedsiębiorców zrzeszających dostawców lub wykonawców uprawnionych do składania środków odwoławczych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Rada Programu „Akademia Handlu Zagranicznego” w Ministerstwie Gospodarki umieszcza PIIT na liście akredytowanych jednostek szkoleniowych.

Po wyczerpaniu możliwych działań na rzecz nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym, PIIT składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności trybu uchwalania ustawy oraz jednego z jej przepisów z Konstytucją RP. Izba wspiera projekt ustawy o restrukturyzacji opłat z tytułu zobowiązań koncesyjnych dla operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych, rezygnując z propozycji objęcia tą ustawą także operatorów komórkowych.

W 2002 roku podejmowane są nowe przedsięwzięcia komercyjne – warsztaty podatkowe oraz cykl seminaryjny związany z eksportem do Unii Europejskiej. Odbywają się w dalszym ciągu konferencje „Forum PIIT” na temat nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym, konsolidacji operatorów, ochrony prawnej elektronicznych baz danych. Dużym zainteresowaniem cieszą się seminaria dotyczące nowego prawa karno-skarbowego, opodatkowania licencji oraz gry finansowej na rynku informatycznym.