image

Od 26 maja 2021 roku staliśmy się oficjalnie Członkiem Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL

GAIA-X, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Danych i Chmury (European Association for Data and Cloud, AISBL), zostało oficjalnie ustanowione z końcem stycznia 2021 roku. Organizacja posiada osobowość prawną jako międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, podlegające prawu belgijskiemu (AISBL). Gaia-X to ekosystem rozwiązań i usług cloud computing, którego powstanie zainicjowały europejskie firmy. Pracują one nad stworzeniem środowiska, w którym dane mogą być udostępniane i przechowywane pod kontrolą ich właścicieli i użytkowników, gdzie zasady są jasno określone i przestrzegane. Dane i usługi mają być łatwo dostępne, kompilowane i wymieniane.

GAIA-X  to stowarzyszenie użytkowników, ale także dostawców usług chmurowych, przedstawicieli świata nauki oraz innych grup interesariuszy, którego celem jest stworzenie standardów funkcjonowania usług opartych na chmurze. Jest to o tyle istotne, że odnosi się także do AI, IoT, 5G, edge computingu i innych usług funkcjonujących w zakresie gromadzenia i przesyłania danych.

Działania Gaia-X dotyczą także chmury hybrydowej, która zapewnia otwarte, transparentne i bezpieczne gromadzenie i przetwarzanie danych.

W każdym z krajów Unii tworzony jest hub, którego zadaniem jest szerokie promowanie standardów funkcjonowania chmury w ramach UE, wspólne określanie zasad wymiany danych oraz tworzenie takich warunków, żeby w ramach wzajemnego zaufania powstawały usługi do wymiany danych według określonych standardów. Koordynacja oraz propagowanie opracowanych standardów w każdym z krajów UE to główne działania huba.

Polski hub jest kolejnym, obok powołanych w maju w Luksemburgu i Słowenii, który powstaje w ramach stowarzyszenia. PIIT powołała w ramach swoich struktur Komitet Gaia-X oraz jest w trakcie tworzenie krajowego huba Gaia-X we współpracy ze Związkiem „Polska Cyfrowa”.