W związku z projektowanym wprowadzeniem istotnych zmian do ustawy o radiofonii i telewizji, wcześniej niekonsultowanych ze stroną społeczną, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przedstawiła uwagi do proponowanych zapisów.  W opinii Izby zmiany, procedowane w ramach projektów ustaw prawo komunikacji elektronicznej (PKE) oraz ustawy wprowadzającej PKE, skutkować będą diametralną zmianą zasad funkcjonowania rynku telewizyjnego w Polsce i koniecznością jego przebudowy od podstaw.

Stanowisko PIIT