image

PIIT w ramach konsultacji społecznych przekazała do Ministerstwa Cyfryzacji uwagi do projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy ją wdrażającej.

Zasadniczy postulat PIIT, który konsekwentnie podtrzymujemy to ograniczenie implementacji Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej do zakresu przewidzianego przez tę dyrektywę. W stanowisku Izba zwraca uwagę na zapisy niewynikające z EKŁE – bo to właśnie one budzą największe obawy przedsiębiorców, gdyż wprowadzają na polskim rynku zasady odmienne niż w pozostałych krajach UE, co jest niezgodne z założeniami jednolitego rynku europejskiego.

Najważniejsze uwagi PIIT do projektu ustawy PKE:

  • zdecydowanie nie zgadzamy się podwyższenie maksymalnej wysokości opłaty telekomunikacyjnej z 0,05% do 0,25% rocznych przychodów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
  • sprzeciwiamy się także zamianie opłat za wydanie pozwolenia radiowego, prawa za korzystanie z częstotliwości czy prawa do wykorzystania zasobów numeracyjnych.  Za niewłaściwy punkt odniesienia dla określenia wysokości tych opłat uznajemy przeciętne wynagrodzenie, które nie mówi niczego o kondycji rynku telekomunikacyjnego (nie ma żadnego powiązania zmiana wartości rynku i przeciętnego wynagrodzenia).
  • nie zgadzamy się na ograniczanie liczby wzorców umownych, które naszym zdaniem spowodować może, że dokumentacja stanie się dla klientów zbyt obszerna i mało przejrzysta.
  • jesteśmy przeciwni nakładaniu na przedsiębiorców telekomunikacyjnych szeregu wymogów w zakresie usług fakultatywnego obciążania rachunku (UFOR), których w EKŁE nie ma.
  • nie zgadzamy się na wykraczanie poza obowiązki wynikające z Kodeksu w przepisach dotyczących zwrotu środków prepaid.  Zgodnie z EKŁE następuje on wyłącznie przy zmianie dostawcy usług.
  • sprzeciwiamy się obniżeniu wysokości odszkodowań za bezpodstawne zerwanie umów terminowych przez abonentów. Regulacja ta jest niezgodna nie tylko z EKŁE, ale także z zasadą odszkodowania na gruncie prawa cywilnego, jak i decyzją Prezesa UOKiK (DOZIK-13/2022 z 10 października 2022 r.).
  • postulujemy usunięcie z projektu tzw. zero-rating dla ruchu do stron internetowych i aplikacji wskazywanych w urzędowym wykazie Ministerstwa Cyfryzacji. Przepis ten został wprowadzony do Prawa telekomunikacyjnego spec-przepisami COVID-owymi.

Stanowisko PIIT – PKE                      

Stanowisko PIIT – uwPKE