Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawia konsultacje publiczne nowelizacji rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Nowelizacja związana z obowiązkiem transpozycji dyrektyw delegowanych, zmieniających dyrektywę RoHS II, do prawa krajowego. Zmiana ta polega na aktualizacji adresu publikacyjnego dyrektywy RoHS II.

Dyrektywy w aktach prawa krajowego są przywoływane w odnośnikach informujących o wdrożeniu w określonym akcie normatywnym (ustawie lub rozporządzeniu). Jeżeli dyrektywa wdrożona do prawa krajowego ulega zmianom, informacja zawarta w odnośniku, wskazująca określone publikatory dyrektyw zmieniających, staje się istotna dla adresata przepisów danego rozporządzenia.

Przedmiotem projektowanych przepisów są wyłączenia w odniesieniu do rtęci (ujętej w załączniku II do dyrektywy RoHS II jako objętą ograniczeniami) stosowanej do produkcji lamp fluorescencyjnych.

Na uwagi Członków PIIT oczekujemy do dnia 19 sierpnia 2022 r. pod adresem: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ