Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej: projekt nowego rozporządzenia Wt) i zwróciło się z prośbą do Izby o przygotowanie propozycji zmian przepisów ww. rozporządzenia.

Podstawą dalszych prac nad nowymi regulacjami będzie projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który był skierowany do konsultacji publicznych w 2021 r., uzupełniony o regulacje wynikające z nowelizacji obecnie obowiązującego rozporządzenia Wt:

oraz projektu nowelizacji rozporządzenia Wt, który jest obecnie na etapie notyfikacji technicznej, mianowicie:

Na propozycje zmian przepisów lub kwestii koniecznych do uregulowania czekamy do 23 maja.  Proszę je nanosić w załączonej tabeli
i przesłać na adres dorota.galecka@piit.org.pl