Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawia w konsultacjach społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Nowelizacja niniejszego rozporządzenia jest związana z koniecznością przeprowadzenia transpozycji do prawa krajowego następujących aktów delegowanych (UE):

1) dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2022/1631 z dnia 12 maja 2022 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania ołowiu w kablach i przewodach nadprzewodzących z tlenków bizmutowo-strontowo-wapniowo-miedziowych oraz ołowiu w ich połączeniach elektrycznych (Dz. Urz. UE L 245 z 22.09.2022, str. 45);

2) dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2022/1632 z dnia 12 maja 2022 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania ołowiu w niektórych urządzeniach do obrazowania rezonansem magnetycznym (Dz. Urz. UE L 245 z 22.09.2022, str. 48).

Termin zgłaszania uwag Członków PIIT na adres: magda.kaminska@piit.org.pl upływa w dniu 10 stycznia 2023

WIĘCEJ