Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, iż wzorem lat ubiegłych Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Wnioski te zostały złożone przez kraje członkowskie UE oraz Turcję. Zgodnie z procedurą ustanawiania zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, szczegółowo opisanej w Komunikacie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków przyjmowania i analizowania wniosków o modyfikację ochrony celnej, jeżeli na terenie Unii Europejskiej istnieje producent towaru, którego dotyczy wniosek może on sprzeciwić się propozycji ustanowienia autonomicznego zawieszenia poboru cła lub ustanowienia autonomicznego kontyngentu taryfowego. Sprzeciw taki powinien być przygotowany w formacie o którym mowa w w/w komunikacie i przekazany w formie elektronicznej do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Departament przekaże go następnie do Komisji Europejskiej.W przypadku stwierdzenia, że któryś z wniosków dotyczy towaru produkowanego w Polsce prosimy o skontaktowanie się z n/Departamentem. Sprzeciwy mogą być składane zarówno do nowych propozycji ustanowienia zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych jak i do obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie. Termin składania sprzeciwów do obecnie obowiązujących regulacji tj. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych upływa z dniem 9 maja 2023r.

Regulacje dot. zawieszeń poboru ceł obowiązujących od 1 stycznia 2023r. (wersja skonsolidowana dla zawieszeń) opublikowane są w Dzienniku Urzędowym UE L 340 z 2022r.

Kontyngenty taryfowe obowiązujące od 1 stycznia 2023r. opublikowane są w dzienniku Urzędowym UE L 330 z 2022r.

Natomiast sprzeciwy/poparcia do nowych wniosków (lista w załączeniu) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2023r.

W przypadku dodatkowych pytań odpowiedzi udzieli:

Małgorzata Miąsko – główny specjalista
Wydział Środków Handlowych
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
+48 22 411 97 55
Malgorzata.Miasko@mrit.gov.pl

Załączniki: