Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczyna konsultacje społeczne koncepcji wdrożenia regulacji Europejskiego Aktu o Wolności Mediów do polskiego porządku prawnego. Celem opracowania jest przedstawienie możliwego wdrożenia postanowień EMFA do polskiego porządku prawnego. Europejski Akt o Wolności Mediów (EMFA) zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia przejrzystości wszelkich stosowanych środków mogących mieć wpływ na pluralizm i niezależność mediów.

EMFA jest pierwszym aktem prawnym na poziomie Unii Europejskiej, który nie jest ograniczony do usług o charakterze audiowizualnym, ale reguluje całość rynku medialnego. Wdrożenie EMFA do polskiego porządku prawnego musi uwzględniać polskie uwarunkowania konstytucyjne oraz przyjęte w Polsce podejście regulacyjne w odniesieniu do rynku medialnego.

Na uwagi członków Izby w pliku „Tabela do zgłaszania uwag” oczekujemy w terminie do dnia 13 września 2024 r. na adres: biuro@piit.org.pl