Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawia konsultacje projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług.

Ustawa wdroży do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług zwaną Europejskim aktem o dostępności (z j. ang. European Accessibility Act, EAA).Po ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z 4 kwietnia 2019 r., a następnie ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r., EAA to kolejny kamień milowy w budowaniu przestrzeni społecznej otwartej na potrzeby wszystkich, niezależnie od sprawności fizycznej, intelektualnej czy w zakresie zmysłów. Celem dyrektywy EAA jest stworzenie jednolitego i nowoczesnego zestawu zasad dostępności produktów i usług. Jej wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich UE zagwarantuje jasność wymogów dla firm działających na rynku unijnym oraz dostępność dla konsumentów. EAA ma wspierać usuwanie istniejących przeszkód w dostępie do najpowszechniejszych produktów i usług. Obowiązki stosowania wymogów dostępności będą dotyczyły tych podmiotów gospodarczych, które oferują produkty lub usługi wymienione w dyrektywie. Chodzi o takie produkty i usługi jak: sprzęt komputerowy, smartfony, bankomaty, terminale płatnicze, usługi handlu elektronicznego, bankowości detalicznej, informacji cyfrowej w transporcie pasażerskim. Z dostępności najczęściej korzystają osoby ze szczególnymi potrzebami. To warunek ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym czy gospodarczym. Dostępność posiada jednak szerszy wymiar społeczno-gospodarczy. Służy wszystkim: dla firm jest czynnikiem rozwoju, innowacyjności i zwiększonych zysków. Dla konsumentów, członków społeczeństwa – wygodą użytkowania przestrzeni. Ustawa wdrażająca EAA uzupełni koordynowany Program Dostępność Plus o wymiar rynkowy, ugruntowując dostępność jako standard, już nie tylko w instytucjach publicznych, ale również w działalności podmiotów gospodarczych. W celu łagodzenia ewentualnych trudności w stosowaniu wymogów ustawy, podmioty gospodarcze będą mogły skorzystać z klauzul ochronnych, pozwalających na odstąpienie od tych wymogów, które będą stanowiły dla nich nieproporcjonalne obciążenie. Będzie się to odbywało pod ścisłymi warunkami określonymi w ustawie. Natomiast w celu ochrony konsumentów i zabezpieczenia ich interesów i uprawnień w zakresie dostępności, projekt ustawy określa zasady dochodzenia przez nich swoich praw. Prawo zgłaszania reklamacji oraz zawiadamiania właściwego organu o niespełnianiu wymogów dostępności będzie miał każdy konsument. Termin na wdrożenie dyrektywy upływa 28 czerwca tego roku, a przepisy ustawy wdrożeniowej mają obowiązywać jej adresatów trzy lata później, tj. od czerwca 2025 roku.

Na uwagi Członków PIIT oczekujemy w załączonej tabeli uwag w terminie do dnia 27 kwietnia 2022 roku na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ

Załącznik