Minister Finansów przedstawia konsultacje społeczne projektu rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 106r ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z póź. zm.), dalej jako „ustawa”. Przepis ten uległ zmianie w związku z nowelizacją ustawy wprowadzoną ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598), dalej jako „ustawa zmieniająca”, wprowadzającą powszechne fakturowanie w Krajowym Systemie e-Faktur.

Termin nadesłania uwag: 12 grudnia 2023 na adres: biuro@piit.org.pl

Więcej