Minister Cyfryzacji ogłasza konsultacje społeczne projektu rozporządzenia ws. określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL.

W związku z budową rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, w którym odnotowywane będzie m.in. zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL osoby pełnoletniej istnieje koniecznoć określenia wzoru wniosku o dokonanie powyższych czynności za pośrednictwem organu gminy albo banku krajowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Ponadto zgodnie z przywołanym wyżej upoważnieniem ustawowym niezbędne jest określenie wzoru dla podmiotów ubiegających się o dostęp do możliwości weryfikacji istnienia zastrzeżenia numeru PESEL w celu realizacji obowiązków określonych w ustawie, podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem instytucji zastrzeżenia numeru PESEL w ramach własnych procesów przetwarzania danych oraz podmiotów publicznych planujących wykorzystywać dostęp do rejestru do realizacji zadań ustawowych będących jednocześnie zadaniami publicznymi.

Na uwagi członków PIIT oczekujemy do dnia 6 września do godz. 15:00 pod adresem: magda.kaminska@piit.org.pl

Więcej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3