Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi konsultacje dwóch projektów nowelizacji rozporządzeń:

  1. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021– 2027;
  2. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Głównym celem projektowanych rozporządzeń jest dostosowanie do zmian wynikających rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 167 z 23.06.2023, str. 1).

Na uwagi Członków PIIT do projektów rozporządzeń czekamy do 24 października 2023 r.