Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi konsultacje projektu ustawy, na mocy której będzie wdrażane unijne rozporządzenie Akt o usługach cyfrowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazuje:

  • Prezesa UKE i Prezesa UOKiK jako właściwe organy w zakresie nadzoru nad Aktem o usługach cyfrowych; 
  • Prezesa UKE jako krajowego koordynatora do spraw usług cyfrowych; 
  • procedurę certyfikacji podmiotów do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów; 
  • procedurę przyznawania statusu zaufanego podmiotu sygnalizującego; 
  • procedurę przyznania statusu zweryfikowanego badacza; 
  • odpowiedzialność dostawców usług pośrednich; 
  • odpowiedzialność cywilną i postępowanie przed sądami; 
  • możliwość wniesienia skargi na dostawców usług pośrednich; 
  • możliwość nakładania kar pieniężnych w przypadkach niewypełnienia obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych

Na uwagi członków PIIT do projektu oczekujemy do dnia 9 kwietnia na adres: biuro@piit.org.pl

WIĘCEJ