Trwają konsultacje publiczne projektu ustawy o zarządzaniu danymi (UC146), w którym rekomendowanym rozwiązaniem jest uchwalenie nowej ustawy, w której zawarte zostaną przepisy prawa krajowego umożliwiające stosowanie DGA w Polsce. Przepisy te regulować będą obszary pozostawione przez prawodawcę europejskiego do uregulowania przez państwa członkowskie. Nowej ustawie proponuje się nadać tytuł „ustawa o zarządzaniu danymi”. W przyszłości ustawa o zarządzaniu danymi może zostać poszerzona o nowe regulacje służące stosowaniu innych instrumentów prawa UE przewidzianych w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 19 lutego 2020 r. „Europejska strategia w zakresie danych”.

Na Państwa uwagi do projektu czekamy do dnia 31 lipca 2023 r. na adres: biuro@piit.org.pl

WIĘCEJ