Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w konsultacjach „Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2025-2027”.

Celem konsultacji jest zebranie od organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie propozycji i uwag, które ich zdaniem powinny zostać uwzględnione w przedmiotowym programie.

Na uwagi członków PIIT na załączonym „Formularzu zgłaszania uwag” oczekujemy do 21 maja 2024 r. na adres: biuro@piit.org.pl

Program MC

Formularz uwag