Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi konsultacje projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Projekt przewiduje m.in. zastąpienie Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) Komitetem ds. Cyfryzacji (KC) oraz wprowadza definicję Architektury Informacyjnej Państwa (AIP).

Oprócz tego projektowana ustawa zakłada zmiany w zakresie interoperacyjności, przewiduje o wprowadzenie upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw informatyzacji do opracowania dokumentu strategicznego w dziedzinie informatyzacji państwa oraz wprowadza podstawę prawną dla ministra właściwego do spraw informatyzacji do prowadzenia inwentaryzacji systemów teleinformatycznych, która będzie prowadzona przy użyciu Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych (SIST).

Członkowie PIIT mogą zgłaszać uwagi do projektu do 9 lipca 2024 r. na adres biuro@piit.org.pl

WIĘCEJ