Projekty stanowią implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej, która weszła w życie w dniu 20 grudnia 2018 r., i zawierają pakiet przepisów kompleksowo regulujących sektor łączności elektronicznej.

Konsultacje Ministerstwa Cyfryzacji dotyczące projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz projektu ustawy wprowadzającej Prawo komunikacji elektronicznej zostały skrócone ze względu na skierowanie przez Komisje Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (sprawa C-452/22), w której wniesiono o stwierdzenie, że poprzez nieprzyjęcie przepisów niezbędnych do wdrożenia dyrektywy EKŁE, Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy dyrektywy.

Członkowie PIIT mogą zgłaszać uwagi do projektów do 6 marca 2024 na adres biuro@piit.org.pl

Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej