Prof. Ryszard Skubisz

Od 1971 r. zatrudniony w Zakładzie Prawa Gospodarczego UMCS. W 1978 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu obronił pracą doktorską z dziedziny własności intelektualnej: „Pierwszeństwo do uzyskania patentu”. W 1988 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej: „Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona”. W 1991 r. został powołany na stanowisko Prof. nadzw. UMCS, a w 1996 r. uzyskał tytuł profesora. Od 1993 r. jest kierownikiem Zakładu Prawa Wspólnot Europejskich, który funkcjonuje w ramach programu Katedr Prawa Europejskiego im. Jean Monnet. Od 1985 r. wykłada także na KUL. Prowadzi wykłady z prawa europejskiego, prawa własności przemysłowej i prawa handlowego. Promotor zakończonych czterech doktoratów. Recenzent w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Prowadzi wykłady na uniwersytetach zagranicznych, głównie we Francji i Niemczech. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Państwa i Prawa” oraz kilku krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. Autor prac z zakresu prawa spółek, prawa europejskiego oraz prawa własności przemysłowej, w szczególności prawa ochrony znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji, reklamy, prawa patentowego oraz problematyki prawnej Internetu.

Autor i współautor kilku podręczników i komentarzy prawniczych. Prowadzi kancelarię prawno-patentową.

W 2001 r. został wybrany przez Sejm RP na stanowisko wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu.