Dr hab. Wojciech Machała

Wykształcenie:

mgr prawa – Uniwersytet Warszawski (1995, dyplom z wyróżnieniem)
dr nauk prawnych – Uniwersytet Warszawski (1999, tytuł pracy doktorskiej: „Użytek prywatny na tle ogólnej koncepcji dozwolonego użytku chronionych utworów”)
dr hab. nauk prawnych – Uniwersytet Warszawski (2014 na podstawie monografii: „Utwór. Przedmiot prawa autorskiego”)

Adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych. Adwokat w Warszawie (od 2001 r.). Prowadzi m.in. wykład specjalizacyjny z prawa prasowego, seminarium dotyczące wpływu nowych technologii na rozwój prawa autorskiego na Podyplomowym Studium Własności Intelektualnej przy WPiA UW, wykład z prawa autorskiego na Podyplomowych Studiach Własności Intelektualnych organizowanych przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW, zajęcia kursowe z prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego materialnego i etyki adwokackiej dla aplikantów adwokackich (od 2010 r.). Prowadził również zajęcia z prawa Internetu na Podyplomowych Studiach Własności Intelektualnej organizowanych przez WPiA UW na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (2011), szkolenia z prawa autorskiego dla sędziów i prokuratorów (2003), sędziów (2011), rzeczników patentowych szkół wyższych (2010-11) oraz aplikantów rzecznikowskich (2013). Specjalność zawodowa: prawo autorskie i prawa na dobrach niematerialnych.

Wybrane publikacje:

Ustawa antymonopolowa a wykonywanie praw autorskich „Monitor Prawniczy” 7/1997, str. 266-271 (artykuł)
Pozycja prawna agenta do zabezpieczeń w stosunkach kredytowych (współaut. T.Dąbrowski, udziały współautorów – równe) „Monitor Prawniczy” 9/1998, str. 335-340 (artykuł)
Sampling „Monitor Prawniczy” 10/1999, str. 17-21 (artykuł)
Dozwolony użytek chronionych utworów w polskim prawie autorskim w świetle cywilistycznej koncepcji prawa podmiotowego „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” z. 78 (2001), str. 53-80 (artykuł)
Korzystanie z utworów w Internecie „Państwo i Prawo” 12/2001, str. 96-104 (artykuł
Wymiana plików muzycznych za pośrednictwem internetu a prawo autorskie (współautor: R.M.Sarbiński, udziały współautorów: równe) „Państwo i Prawo” 9/2002, str. 70-78 (artykuł)
Dozwolony użytek prywatny utworów w polskim prawie autorskim LIBER 2003, str. 194 (monografia)
Dozwolony użytek utworów w prawie europejskim i ustawie o prawie autorskim „Państwo i Prawo” nr 12/2004, str. 16-28 (artykuł)
Autoryzacja – ograniczenie czy gwarancja wolności słowa „Palestra” 7-8/2006, str. 110-113 (artykuł)
Specyfika roszczenia odszkodowawczego z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Studia Iuridica” z. 47/2007, str. 189-196 (artykuł)
Wzornictwo przemysłowe – między własnością przemysłową a prawem autorskim ZNUJ PIPWI z. 100/2007, str. 239-250 (artykuł)
DRM a prawo własności intelektualnej „Prawo Nowych Technologii” nr 1/2008, str. 25-34 (artykuł)
Wybrane cywilnoprawne aspekty licencji Creative Commons „Monitor Prawniczy” nr 8/2009, str. 422-425 (artykuł)
Licencja mieszana? Prawnoautorskie aspekty obrotu programami komputerowymi stworzonymi z wykorzystaniem oprogramowania o otwartym kodzie. ZNUJ PZPWI z. 107/2010, str. 28-37 (artykuł)
Utwór. Przedmiot prawa autorskiego. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012, str. 270 (monografia)