dr hab. Paweł Podrecki, adwokat

Adiunkt w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ. W ramach praktyki prawniczej współpracuje od 1999 z dr.hab. Elżbietą Traple w ramach wspólnej Kancelarii w Krakowie obecnie pod nazwą Traple Konarski i Podrecki. Zajmuje się głównie zagadnieniami prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji, a także prawa cywilnego w szczególności prawa zobowiązań. W trakcie pracy naukowej i zawodowej opublikował ok. 30 pozycji, w tym artykuły w czasopismach zagranicznych. Opracowywał szereg opinii w ramach programów harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej; dla Kancelarii Sejmu i Senatu oraz dla sądów, w szczególności z zakresu: prawa konsumentów, znaków towarowych, nieuczciwego naśladownictwa, wynagrodzeń wynalazczych i praktyk monopolistycznych w mediach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa, Wydziale Zarządzania i Studiach Podyplomowych Instytutu Wynalazczości. Bierze udział w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych. Praca doktorska pt. „Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki”. Obecnie opracowuje temat pracy habilitacyjnej p.t.: „Zagadnienia wyczerpania prawa w prawie własności intelektualnej”. Stypendysta Instytutu m.in. Maxa Plancka w Monachium oraz uniwersytetów w Wiedniu i Berlinie. Odbywał staż w niemieckiej Kancelarii Droste. Współpracuje z wydawnictwami prawniczymi. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji i arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych.

Najważniejsze dziedziny badawcze:

 • prawo cywilne
 • prawo własności przemysłowej i intelektualnej
 • prawo antymonopolowe
 • prawo nieuczciwej konkurencji
 • prawo europejskie i prawo konsumentów
 • prawo mediów

Wykaz publikacji:

 • Ochrona prawna topografii układów scalonych, Informatyka 1992, nr 7, s. 22-25.
 • Leasing – charakterystyka prawna umowy, [serie: Krótkie komentarze dla praktyków], Kraków 1993, ss. 67.
 • Polish Legislation on the Protection of Integrated Circuit Layouts, Copyright World 1993, nr 7-8, s. 40 -43.
 • Zbiór kazusów z prawa cywilnego. Kraków 1993, ss. 126. Współaut. H. Nawara-Bacz, W. Kaliński, A. Matlak, J. Pisuliński, F. Zoll.
 • Recenzja: Chrispoth Giehl, Wettbewerb zwischen privaten und öfentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalten, Zeszyty Prasoznawcze 1993, nr 3-4, s. 171-173.
 • Orzecznictwo w opracowaniu, Europejski Trybunał Sprawiedliwości „Cassis de Dijon”, Edukacja Prawnicza 1994, nr 6, s. 141 – 142.
 • Popularna Encyklopedia Powszechna; (współautor), Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 1994.
 • Korzyści i wady Leasingu (w): Banki a przedsiębiorstwa, red. J.Jerschina, Kraków 1994.
 • Orzecznictwo w opracowaniu, Europejski Trybunał Sprawiedliwości „Consten Grundig”. Edukacja Prawnicza 1995, nr 7, s. 111 – 112.
 • Stosunek ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, PPH 1994, nr 12, s. 20 – 29.
 • Umowa know – how, (w): Obrót dobrami niematerialnymi, red. M. Byrska Wyd. KBN, Warszawa 1995, s. 109 – 136.
 • Dematerializacja papierów wartościowych na przykładzie akcji w ujęciu prawnoporównawczym, Studenckie Zeszyty Prawnicze 1995, z. 2, s.23-38.
 • Środki prawne ochrony informacji naukowej, w szczególności ochrony opartej na przepisach prawa autorskiego i prawa nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PWiOWI 1996, z. 67, s.97-120.
 • Nieuczciwa konkurencja, czyli nakłanianie do niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów, Cz.I, Rzeczpospolita, nr 31/96, s.16-16.
 • Nieuczciwa konkurencja, czyli nakłanianie do niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów, Cz.II, Rzeczpospolita, nr 32/96, s.16-16.
 • Środki prawne ochrony informacji naukowej, w szczególności ochrony opartej na przepisach prawa autorskiego i prawa nieuczciwej konkurencji [w:] Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia prawne, Wyd. KBN, Warszawa-Kraków 1997, s. 87 – 109.
 • Kazusy z prawa cywilnego z rozwiązaniami, Warszawa 1997, ss. 231. Współaut. A.Matlak, F.Zoll, J.Pisuliński, W.Kaliński.
 • Ochrona nazwy przedsiębiorstw; Dziennik Polski, maj 1997.
 • Zakres obowiązku zgłaszania zamiaru połączeń podmiotów gospodarczych w strukturach holdingu, ZN UJ PWiOWI, Ks.Pamiątkowa 1997, z.69, s.169-184.
 • Zagadnienia konkurencji [w:] Własność Intelektualna w Światowej Organizacji Handlu [WTO] pod red. J. Barty i R. Markiewicza, Kraków 1998, s.95-116.
 • Transfer technologii. Umowy w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej [w:] Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. T. II. Międzynarodowe transakcje biznesowe. Pod red. R.R. Ludwikowskiego, Warszawa 1998, s. 276 – 316.
 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji w umowach sprzedaży z udziałem konsumentów [w:] Ochrona konsumenta, [Seria: Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich nr 3] cz. I Opracowanie analityczne, red. i koordynacja E. Traple i M. du Vall, Warszawa 1998, s. 107 – 125.Współaut. F. Zoll.
 • Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi [w:] Ochrona konsumenta, [Seria: Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich nr 3] cz. I Opracowanie analityczne, red. i koordynacja E.Traple i M. du Vall, Warszawa 1998, s. 127 – 142. Współaut. F.Zoll.
 • Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki, ZN UJ PWiOWI, Zakamycze 2000, z. 74, ss. 294.
 • Know-how, Praktyki monopolisyczne, Topografia układów scalonych, Umowy licencyjne, (w): Encyklopedia Prawo nie tylko dla prawników, Wydawnictwo Park, Bielsko Biała 2000;
 • Ochrona opakowań (w): Prawo i praktyka w reklamie, Wydawnictwo Dashoffer, Warszawa 2000 ss. 21;
  Telesprzedaż (w): Prawo mediów, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001
 • Ochrona informacji handlowej – tajemnicy przedsiębiorstwa, Materiały konferencyjne, VI Krajowe forum informacji naukowej i technicznej, Katowice, s. 51-52;
 • Przejęcie lub naśladownictwo formy zewnętrznej cudzego produktu jako czyn nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PWiOWI, (z.77), Zakamycze 2001; Współaut. E.Traple.
 • Czy naśladowanie formatów telewizyjnych jest prawnie dopuszczalne ?; Konferencja „Prawo Mediów”; Kraków 2001
 • Warunki rozwoju konkurencji w sektorze energetycznym – uwagi na tle orzecznictwa antymonopolowego, Konferencja międzynarodowa „Liberalizacja europejskiego prawa energetycznego”, Kraków 2001 (oddane do druku).
 • Przyjęcie lub naśladownictwo formy zewnętrznej cudzego produktu jako czyn nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PWiOWI, z.77. s.29-62
 • Wyczerpanie prawa w przemyśle farmaceutycznym, PPH – (dodatek specjalny) czerwiec 2002 r.
 • Konstrukcja wyczerpania prawa do utworów wprowadzonych do sieci Internet – uwagi na tle prawa europejskiego, Wydawnictwo Izby Rzeczników Patentowych, 2002 r.
 • Wyczerpanie praw własności intelektualnej w Internecie, Monitor Prawniczy 2002 – dodatek Prawo internetu, (oddane do druku);