dr hab. Łukasz Żelechowski

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik patentowy.

Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych. Stopień doktora uzyskał w 2009 r. na tejże uczelni na podstawie rozprawy pt. „Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2020 r. na podstawie dorobku naukowego i monografii pt. “Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne” (Warszawa 2019). Zajmuje się prawem własności intelektualnej i prawem cywilnym. Autor publikacji z tego zakresu, dotyczących zwłaszcza prawa znaków towarowych, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz międzynarodowego i unijnego prawa własności przemysłowej.

Stypendysta Instytutu Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji im. Maksa Plancka w Monachium (2007), Visiting professor na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ottawie (2012, wykłady z międzynarodowego prawa własności przemysłowej). Otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską pt. „Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej” w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP (2009).