dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, prof. UJ

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym w 2003 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych, a w 2020 r., stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne. Stypendystka programów TEMPUS, ERAZMUS, Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacji The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Found – SYLFF oraz Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium.

Jest wykładowcą prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa nowych technologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi także gościnne wykłady na zagranicznych uniwersytetach (Tongji University w Szanghaju, Technische Universität Dresden) oraz szkolenia dla radców prawnych, rzeczników patentowych i sędziów. Zajmuje stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ, pełni funkcję członka Rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej, eksperta w projektach międzynarodowych oraz koordynatora międzynarodowych studiów „Intellectual Property and New Technologies”, organizowanych przez UJ we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej oraz Urzędem Patentowym RP.

Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką prawną domen internetowych, która była przedmiotem jej rozprawy doktorskiej nagrodzonej w 2004 r. prestiżową Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w konkursie ogłoszonym z okazji „Roku własności przemysłowej w Polsce”. Jest autorką pierwszej w Polsce monografii poświęconej problematyce domen pt. „Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne”, ponad 90 polskich i zagranicznych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych, w tym  dotyczących domenom internetowym, nieuczciwej konkurencji w Internecie, handlowi elektronicznemu oraz prawu patentowemu i zagadnieniom patentów i komercjalizacji praw własności intelektualnej.

Od 2006 r. pełni funkcje arbitra w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT, a od 2018 r. arbitra w Arbitration and Mediation Center Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Wybrane publikacje naukowe i popularnonaukowe w czasopismach i tomach zbiorowych poświęcone problematyce domen internetowych i prawu Internetu:

 • Jak bezpiecznie korzystać z domen internetowych, Poradnik dla przedsiębiorców, UPRP, 2022, ss. 104
 • Znaki towarowe a domeny internetowe [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14C, red. R. Skubisz, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 695 – 776.
 • Domena internetowa jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego? [w:] Znaki towarowe i ich ochrona, red. R. Skubisz, CH Beck, Warszawa 2019 r., s. 227-240.
 • Znaki towarowe a zła wiara [w:] Qui bene dubitat, bene sciet, księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 489-503.
 • Polen (.pl) [w:] Handbuch des Domainrechts: nationale, Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung, red. T. Bettinger 2 wyd., Carl Heymanns Verlag, Köln 2017, s. 845 – 866
 • Poland.pl [w:] Domain Name Law and Practice. An International Handbook, red. T. Bettinger, A. Wadell, 2 wyd., Oxford University Press, New York 2015, s. 711–732
 • Poland.pl [w:] National Domain Name Systems and Conflicts with Domestic Intellectual Property Rights Regimes. Domain Name Law and Practice, red. T. Bettinger, Oxford University Press, New York 2005, s. 613 – 640.
 • Nationale Schutzysteme. Polen (.pl) [w:] Handbuch des Domainrechts. Nationale schutzysteme und internationale Streitbeilegung, red. T. Bettinger, Heymanns, Munich 2007, s. 839 – 868.
 • Własność przemysłowa [w:] Handel elektroniczny. Prawne problemy, red. J. Barta, R. Markiewicz, Kraków 2005, s. 627- 712.
 • Wspólnotowy znak towarowy oraz możliwość rejestracji adresu internetowego komercyjnych stron WWW jako znaku towarowego Wspólnot, [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej. W piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. S. Biernat. Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 551-580
 • Adres internetowy i domena, [w:] Prawo komputerowe w praktyce, red: B. Fischer i M. Skruch, Wydawnictwo Verlag Dashöfer, Warszawa 2000, s. 551-580
 • Nowe formy nieuczciwej konkurencji w Internecie, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, 2000 nr 5, s.
 • Adresy internetowe a znaki towarowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Własność Intelektualna – Nowe Problemy-Nowe Spojrzenie”, 1999 nr. 71, s. 73-113
 • Cybersquatting i inne formy nadużywania adresów internetowych a czyny nieuczciwej konkurencji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Zagadnienia Nieuczciwej Konkurencji”, 2001 nr 77, s. 157-185
 • Prawne problemy posługiwania się adresami (domenami) internetowymi w obrocie gospodarczym, Radca Prawny, 2001 nr 1, s. 23-29.
 • Polubowne sposoby rozwiązywania sporów o nazwy domen internetowych, Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji, nr 1/2003, s. 41-46
 • E-spekulacje, TELEINFO, 2004 nr 36, s. 24-25
 • Użycie znaku towarowego w Internecie a jego terytorialna ochrona, Biuletyn NASK, 2004 nr 1, s.21-23
 • „Monopolizacja” nazw domen internetowych odpowiadających nazwom rodzajowym, Biuletyn NASK, marzec-kwiecień-maj 2003, s. 8-10
 • Adresy e-mailowe a dane osobowe, Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji – Ochrona Danych Osobowych, 2001 nr 23, s. 10-13

Wykłady na konferencjach oraz szkolenia z zakresu problematyki domen:

 • Szkolenie na sędziów sądów ds. własności Intelektualnej z zakresu naruszeń prawa do znaku towarowego w Internecie w szczególności poprzez rejestrację i używanie domen internetowych, 2 października 2020 r.
 • Szkolenie dla Polskiej Izby Rzeczników Patentowych z zakresu naruszeń praw własności intelektualnej w Internecie 10-11 listopad 2020 r.
 • Domena internetowa jako przeszkoda rejestracji?, konferencja naukowa Znaki towarowe i ich ochrona, czerwiec 2018 r., Lublin.
 • Jednolity patent – jednolite SPC, konferencja naukowa Prawo własności intelektualnej – Konkurencja – Nowe Technologie; kwiecień 2018 r., Warszawa.
 • Własność intelektualna w środowisku cyfrowym – aktualne problemy, ogólnopolska konferencja Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej: Znaki towarowe w erze hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layoutów, kwiecień 2016 r., Warszawa
 • Wykład w ramach spotkania konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Patentowym RP Naruszenie praw własności intelektualnej w Internecie w świetle aktualnego orzecznictwa, 10 kwiecień 2014 r.
 • Wykład w ramach spotkania konsultacyjno-informacyjnego Urzędzie Patentowym RP Naruszenie praw osób trzecich w związku z rejestracją i używaniem domen internetowych, 21 listopad 2012 r.
 • Prawne aspekty posługiwania się domenami internetowymi w obrocie gospodarczym, konferencja „Prawo e-biznesu” z cyklu „PII-Przedsiębiorstwo-Informatyka-Internet”, Kraków, 12 maja 2005, organizator – PROIDEA (Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej).
 • Prawne aspekty wykorzystania Internetu, w ramach cyklu seminariów „Internet w gminie”, Kraków, 6 października 2003, organizator Migut Media S.A.
 • Prawne problemy dotyczące korzystania z domen internetowych, wykłady w ramach unijnego projektu Ochrona praw własności intelektualnej w kontekście postępu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego (cykl szkoleń dla sędziów i prokuratorów), Kraków, 19, 26 listopada 2003 r., organizator Twigger Conferences Ltd.
 • Prawne problemy posługiwania się adresami (domenami) internetowymi w obrocie gospodarczym – I Forum Radców Prawnych „Prawo a Internet”, Warszawa, 27-28 października 2000 r., organizator – Krajowa Rada Radców Prawnych.
 • Rozwiązywanie sporów o domeny – przegląd orzecznictwa – Seminarium „Domeny Internetowe”, Warszawa 11 czerwca 2001 r., organizator – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa