Jakub Lewandowski

Ekspert w zakresie „prawa własności intelektualnej oraz ochrony informacji prawnie chronionych”
Od 2006 r. związany jest z branżą IT/ICT.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2006 r. związany jest z Hewlett – Packard Polska sp. z o.o., gdzie pełnił m.in. funkcje pełnomocnika Zarządu ds. ochrony danych osobowych, z-cy pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, konsultanta w zakresie wymagań prawnych dla systemów informatycznych. Był bezpośrednio zaangażowany w realizację projektów informatycznych na rzecz krajowych i międzynarodowych klientów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (projekt IACS), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (projekt pl.ID), Ministerstwo Finansów (projekt Konsolidacji i centralizacji systemów celnych i podatkowych).

Odpowiadał za nadzór nad ochroną informacji prawnie chronionych oraz kontakty z regulatorami (GIODO, MSWiA i ABW). Ponadto reprezentował HP w pracach w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji m.in. w zakresie podpisów elektronicznych, opłat od urządzeń i nośników z tytułu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (copyright levies), zamówień publicznych oraz wdrożenia dyrektywy WEEE (utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych). Aktywnie działa m.in. w Komitecie Ochrony Własności Intelektualnej oraz Komitecie Mediów Elektronicznych. Jako przedstawiciel PIIT, uczestniczył w szeregu procesów legislacyjnych w w/w obszarach oraz bierze udział w działaniach grupy roboczej Digital Europe do spraw opłat od prywatnego kopiowania i reprografii.

Od 2012 r. świadczy na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych usługi pomocy prawnej w ramach własnej kancelarii radcowsko-adwokackiej.