Cyfryzacja potrzebuje silnych impulsów dla dalszego rozwoju. Administracja na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, ma ogromny potencjał, zarówno w warstwie strategii, prowadzonej polityki, jak i wreszcie zasobów finansowych. Dotyczy to także sfery zamówień publicznych Należy je świadomie wykorzystywać dla jak najgłębszego wdrażania technik cyfrowych i ich obecności w polityce publicznej.