image

W roku 30-lecia PIIT prezentujemy firmy, które są w Izbie od momentu jej powstania.

Państwowy Instytut Badawczy NASK od wielu lat działa w dziedzinie poszukiwania i wdrażania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Misją jednostki z ponad 30-letnią historią jest cyfryzacja kraju, rozwój cyberbezpieczeństwa oraz najnowszych technologii poprzez badania, wdrożenia innowacyjnych produktów, działania społeczne i edukacyjne dla popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego.

NASK-PIB prowadzi zaawansowane badania naukowe o charakterze podstawowym (matematyka stosowana, informatyka techniczna) oraz interdyscyplinarne projekty badawczo-rozwojowe obejmujące zagadnienia przetwarzania tekstu i obrazu, a także analizy wielkich zbiorów danych w zastosowaniu do realnych problemów rzeczywistości cyfrowej. W wyniku prac w Instytucie powstają autorskie rozwiązania, produkty oraz usługi o szerokim zastosowaniu w różnych sektorach gospodarki, często niezbędne do utrzymania kluczowych usług o randze krajowej. Jednostka funkcjonuje na styku nauki, biznesu oraz administracji publicznej, co pozwala nieustannie konfrontować innowacje z potrzebami rynku społeczeństwa.

Dzięki tym powiązaniom NASK ma wpływ m.in. na przebieg procesów legislacyjnych. Jako jeden z członków-założycieli Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji miał swój udział w pracach nad kolejnymi ustawami regulującymi rynek – najpierw telekomunikacji, a następnie rynek teleinformatyki. NASK razem z Izbą – czasami jako jej przedstawiciel – brał udział w pracach komisji sejmowych, zbliżając prawodawstwo do praktyki i faktycznych problemów, z którymi borykała się branża. Szczególnie cenne było wypracowywanie wspólnych stanowisk Izby, zrzeszającej podmioty konkurujące, a także mające często sprzeczne interesy. Działania Izby umożliwiały ustalenie wspólnych stanowisk i pracy legislacyjnej dla wspólnego dobra, którym był i jest zrównoważony, dynamiczny rozwój rynku, a szerzej – społeczeństwa informacyjnego.

W strukturach Instytutu, na mocy ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, działa CSIRT NASK, jeden z trzech zespołów CSIRT poziomu krajowego. Są to zespoły reagujące na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci. Zadania CSIRT NASK realizowane są przez zespół CERT Polska i zespół Dyżurnet.pl. CERT Polska jest odpowiedzialny za obsługę incydentów bezpieczeństwa i współpracę z podobnymi jednostkami na całym świecie, zarówno w działalności operacyjnej, jak i badawczo-wdrożeniowej. Dyżurnet.pl to zespół ekspertów, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

NASK prowadzi także Rejestr domeny.pl, utrzymując ponad 2,5 mln domen na rzecz ponad 1 mln abonentów. Instytut uczestniczył w tworzeniu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT, co zbiegło się 20 lat temu z przełomowym momentem w historii Rejestru domeny.pl, czyli startem Programu Partnerskiego NASK. Powstanie Sądu było odpowiedzią na potrzeby użytkowników internetu, zgłaszających konflikty związane z działalnością w internecie.

Działalność Sądu jest jednym z najlepszych przykładów funkcjonującego z sukcesem arbitrażu oraz promocją systemu alternatywnego rozstrzygania sporów z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. O ogromnym sukcesie świadczą zarówno liczby spraw (na 31 maja 2023 r. łącznie 1415 wniosków w trybie spornym i ugodowym), które wpłynęły do Sądu, uznawanie wydawanych orzeczeń przez sądy powszechne, a także powoływanie się na wyroki tego sądu w orzeczeniach innych sądów oraz w doktrynie prawa internetu.

W 2017 r. Instytut na mocy ustawy został operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) – programu, którego celem jest podłączenie szkół w Polsce do szybkiego i bezpiecznego internetu. W NASK-PIB rozwijany jest też nowoczesny system do elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach administracji publicznej – EZD RP.

Ważnym elementem działalności NASK jest też edukacja użytkowników internetu oraz promowanie koncepcji społeczeństwa informacyjnego. Również tutaj ma znaczenie współpraca w ramach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, która stanowi pole do wspólnych działań zarówno na polu edukacji, jak i wspierania konkretnych, społecznie ważnych przedsięwzięć.

Materiał opracowany przez Dział Komunikacji i PR NASK.

Więcej informacji o działalności Państwowego Instytutu Badawczego NASK na stronie


30 lat PIIT – tworzymy cyfrową przyszłość