image

Pierwsze trzy dni grudnia upłynęły pod hasłem: „Transformacja cyfrowa. Wyzwanie dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców”.  Podczas V Forum Współpracy Edukacji z Biznesem EDUMIXER zostały omówione zagadnienia związane z potrzebami kompetencyjnymi na dynamicznie zmieniającym się rynku IT oraz telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Swoją wiedzą podzielili się specjaliści, reprezentanci firm oraz uczelni i placówek edukacyjnych.

– Konferencja EDUMIXER to rozmowa o rzeczach najważniejszych: kompetencjach przyszłości, o tym jak przemysł informatyczny będzie rozwijał się w Polsce, jak to będzie wpływać na konkurencyjność naszej gospodarki oraz jaki udział będzie miała Polska w reindustrializacji Europy oraz przywróceniu konkurencyjności europejskiej gospodarki – rozpoczął pierwszego dnia wydarzenia Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

– Udana transformacja cyfrowa może zdecydować o przewadze konkurencyjnej Polski we współczesnym świecie, ale kluczem do tej zmiany są ludzie, ich kompetencje cyfrowe i nastawienie do zmiany. Chcemy wzmocnić potencjał tkwiący w Polakach i polskich przedsiębiorstwach. Oprócz infrastruktury wymaganej w transformacji cyfrowej, jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych obywateli. Dzięki temu będziemy mogli być wytwórcami coraz bardziej zaawansowanych usług i narzędzi, a z drugiej strony ich aktywnymi i świadomymi użytkownikami. Celem przedstawionej przez Komisję Europejską polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie 2030” jest, aby 80 proc. osób w wieku 16-74 lat posiadało co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe – przekazał Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM ds. cyfryzacji, w liście otwierającym konferencję.

Głównym celem Forum Współpracy Edukacji i Biznesu  jest dialog pomiędzy biznesem a instytucjami naukowo-dydaktycznymi, aby jak najlepiej dopasować przyszłe programy i praktyki do potrzeb współczesnego rynku pracy. Współpraca w obu tych sektorach jest niezbędna do dalszego rozwoju uczelni oraz wzmacniania konkurencyjności polskich przedsiębiorców poprzez możliwości zatrudniania dobrze wyspecjalizowanych kadr.

– Konferencja, od początku organizowana przez PTI oraz PIIT, jest flagowym elementem spotkania środowisk, które są reprezentowane w Radach Sektorowych, czyli biznesu, edukacji, placówek zainteresowanych edukacją teleinformatyczną i administracji publicznej. Wspólny dialog jest niezbędny, abyśmy przygotowali programy szkolenia formalnego i pozaformalnego w sposób spójny i odpowiadający potrzebom rynku pracy. Obecnie mamy problem z inicjatywami i różnymi przedsięwzięciami edukacyjnymi, które mają podnosić poziom kompetencji w obszarze technologii cyfrowych. Spotkanie w takim gronie może pomóc podzielić nam poszczególne elementy na konkretne segmenty działań edukacyjnych – powiedział Wiesław Paluszyński, Prezes PTI, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Jak wskazują eksperci, obecnie czas przydatności kompetencji to od 2 do 5 lat. Dlatego programy kształcenia i szkolenia pracownicze muszą być aktualizowane na bieżąco, aby nadążać za tempem zmian na rynku pracy. Jest to szczególnie ważne z perspektywy ostatnich miesięcy, które zarówno  w Polsce,  jak i na świecie były bardzo ciężkie nie tylko dla gospodarki , ale także wielu aspektów naszego życia.

– Od ponad półtora roku towarzyszy nam pandemia i wszystko wskazuje na to, że szybko nas nie opuści. Niemniej jednak znacząco wpłynęła ona na rozwój cyfryzacji oraz wzrost zapotrzebowania na usługi informatyczne i telekomunikacyjne. Zmiany, które w związku z tym nastąpiły, utrwaliły się już w codziennym funkcjonowaniu. To wyraźnie pokazuje, że dla gospodarki i przedsiębiorstw kluczowe znaczenie ma łączność i cyfryzacja, czyli zdalny dostęp do zasobów czy też obsługi procesów. Tym samym oznacza to, że stan rynku teleinformatycznego wpływa na kondycję całej gospodarki. Informatycy stale pozostają w czołówce poszukiwanych specjalistów – powiedziała Beata Ostrowska Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka.

Postępująca cyfryzacja to nieodłączny element prawidłowego funkcjonowania kraju – nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim w normalnych warunkach, które taki rozwój ułatwiają. Obecne tendencje będą się utrzymywać, dlatego standardy wypracowane teraz będą nam towarzyszyć w przyszłości.

Powszechny dostęp do sieci to pierwszy krok do eliminowania zjawiska wykluczenia cyfrowego, dlatego jest tak ważny w całym procesie usprawniania współpracy pomiędzy edukacją a biznesem w ramach kształtowania kompetencji w branży ICT.

Prezes UKE dr inż. Jacek Oko podczas otwarcia drugiego dnia EDUMIXER zapowiedział inicjatywę, która ma na celu szybsze likwidowanie „białych plam”, polegającą na wymianie doświadczeń między UKE a operatorami i wypracowaniu modelu inwestowania w infrastrukturę w ramach tzw. umów inwestycyjnych zawartych w prawie telekomunikacyjnym.

Obecnie mierzymy się z brakiem specjalistów z branży ICT. Eksperci szacują, że w Polsce brakuje nawet kilkaset tysięcy specjalistów, co będzie powodowało w przyszłości cały szereg konsekwencji dla funkcjonowania rynku. Według raportu DESI mamy obecnie 3,4 proc. specjalistów ICT w populacji pracujących. Jak wiemy, duża część z nich pracuje na rzecz klientów międzynarodowych, a więc nie przyczynia się realnie do rozwoju polskiej gospodarki. Kraje, które są wiodące w tym obszarze mają udział specjalistów ICT na poziomie 7-8 procent.

Podczas konferencji omówiono główne wnioski płynące z raportu o potrzebach kompetencyjnych, który został przygotowany przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo w kontekście skutków pandemii, a także trendy i wymagania, które będą kreować najbliższą przyszłość sektora ICT.

Trzeci dzień EDUMIXERA poświęcony był warsztatom merytorycznym   dla sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Dwa główne tematy, wokół których prowadzono rozmowy, to: „Sektorowa Rama Kwalifikacji – rekomendacje w obszarze aktualizacji Ramy Kwalifikacji dla sektora Telekomunikacji” oraz „Zmiany w Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa”.