image

22 grudnia 2016 r. Izba zorganizowała Spotkanie z cyklu Śniadanie PIIT z udziałem Gościa Honorowego Pana Ministra Mariusza Haładyja. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci zarządów firm teleinformatycznych –Członków Izby oraz Członkowie Zarządu PIIT.

Podczas spotkania dyskutowane były poniższe tematy:

  • Pakiet Konstytucji Biznesu;
  • Plany legislacyjne MR związanych z działaniami na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki – nowa formuła prawna –  prosta spółka akcyjna;
  • Nowelizacja kodeksu KPA;
  • Deregulacyjne wsparcie MR i synergia prac MR i MC, w zakresie tworzenia przyjaznego otoczenia prawnego dla inwestycji telekomunikacyjnych;
  • Warunki znoszenia barier dla rozwoju Big Data, również w kontekście Smart Cities (SOR oraz Przemysł 4.0);
  • Zagrożenia będące wynikiem regulacji w zakresie zamówień in-house, zatrudnienia na umowę o pracę;
  • Plany Ministerstwa dot. stworzenia nowego prawa zamówień publicznych – orientacyjny termin rozpoczęcia prac, powstania założeń do nowej ustawy, projektu ustawy, możliwościach udziału organizacji, takich jak izby gospodarcze w pracach przygotowawczych oraz konsultacjach kolejnych dokumentów.

Kluczowa dla nas była możliwość poznania oczekiwań, co do współpracy Ministerstwa z naszą Izbą. Minister M. Haładyj wyraził chęć współpracy z Izbą w wielu obszarach interesujących dla obu stron.

Jesteśmy przekonani, że dyskusja zapoczątkowana na tym spotkaniu pozwoli nam na lepsze zrozumienie priorytetów Ministerstwa Rozwoju oraz pozwoli na aktywne włączenie się Izby w realizację projektów przewidujących udział w nim podmiotów reprezentujących samorząd gospodarczy branży teleinformatycznej.

22.12.2016