image

1 czerwca 2017 r. odbyła się kolejna edycja Śniadania PIIT, którego gościem honorowym była Pani Małgorzata Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. W śniadaniu ze strony UZP uczestniczył także Dyrektor Generalny UZP, Pan Sebastian Szaładziński. Podczas spotkania obecni byli także Członkowie Izby wraz z Zarządem i Radą PIIT oraz Prezesem Izby – Borysem Stokalskim. Było to bardzo wartościowe i merytoryczne spotkanie. Jednym z ustaleń poczynionych w jego trakcie, było podjęcie współpracy w opracowaniu nowych rekomendacji UZP dotyczących zamówień ICT.

Podczas spotkania rozmawiano o aktualnych sprawach dla całej branży teleinformatycznej, zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku. Zostały poruszone tematy dotyczące:

  • Informatyzacji Zamówień publicznych – plany UZP w tym zakresie;
  • Możliwości współpracy w ramach opracowania wzorcowych klauzul umownych;
  • Dobrych praktyk w zamówieniach ICT;
  • Problemów spółek celowych tworzonych do realizacji wybranych zamówień;
  • Kierunków nowych rozwiązań legislacyjnych;
  • Pozacenowych kryteriów oceny ofert w zamówienia ICT;
  • Wypracowania rekomendacji technicznych dla zamówień ICT.

Podczas dyskusji jej uczestnicy uznali za konieczne podtrzymywanie wzajemnych kontaktów roboczych, dzięki którym na bieżąco można będzie monitorować postęp prac dotyczących rekomendacji UZP i PIIT.

Wymiana informacji, ich szybka weryfikacja oraz możliwość przedstawienia stanowiska branży, na etapie ustaleń roboczych i konsultacji, wprowadza do pracy Izby jakość, z której bez wątpienia skorzysta polski biznes. Urząd Zamówień Publicznych reprezentowany przez Panią Małgorzatę Stręciwilk, zaoferował swą działalność konsultacyjną i szkoleniową, jednocześnie przedstawiając innowacyjne podejście do branży ICT oraz otwartość na współpracę.

Dziękujemy za udział, podkreślamy ogromne zainteresowanie członków Izby oraz zadowolenie z podjętych ustaleń dotyczących współpracy. Podjęliśmy już działania mające na celu stworzenie nowych rekomendacji i uznajemy za celowe ponowienie spotkania po wakacjach.

01.06.2017