image

W dniu 6 października 2022 r. odbyło się spotkanie Członków PIIT z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Panem Hubertem Nowakiem w ramach cyklu „Śniadanie PIIT”. Dotychczasowa współpraca PIIT z Prezesem Urzędu układa się bardzo dobrze i czwartkowe spotkanie miało na celu podtrzymanie tej relacji oraz rozmowę na ważne dla rynku teleinformatycznego tematy związane z zamówieniami publicznymi. Dyskusja była bardzo ciekawa.

Kluczowym tematem omawianym na spotkaniu była waloryzacja wynagrodzeń, w tym kwestia przygotowania pod patronatem Prezesa Urzędu wzorcowych klauzul waloryzacyjnych dla rynku IT. Jeszcze przed spotkaniem projekt wzorcowych klauzul przygotowany przez PIIT został przekazany do UZP. Prezes Urzędu podziękował PIIT i powołanej w Izbie grupie roboczej za przygotowanie projektu klauzul waloryzacyjnych dla rynku IT. UZP przeanalizuje projekt i skonsultuje go z innymi zainteresowanymi organami państwa. Liczymy, że projekt ten zostanie skierowany do konsultacji publicznych.

Członkowie PIIT byli zainteresowani wieloma tematami, które również zostały poruszone podczas spotkania. Dyskusja obejmowała następujące zagadnienia:

  • ustawowe uregulowanie limitu kar umownych w umowach o wykonanie zamówienia publicznego;
  • problem z postępującym wyłączaniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zwrócono uwagę Prezesa Urzędu na niepokojące w kontekście ochrony konkurencji na rynku kolejne propozycje wyłączeń stosowania ustawy PZP, np. w projekcie ustawy o krajowym centrum przetwarzania danych czy w projekcie ustawy o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji.

Omówiono również:

  • kontrowersyjną przesłankę wykluczenia wykonawcy art. 109 ust. 1 pkt. 7 PZP;
  • interpretację przepisów PZP dotyczących gwarancji wadialnych w kontekście obowiązku zabezpieczenia oferty tylko do upływu terminu składania ofert czy też dłużej;

Liczymy, że przynajmniej niektóre z tych kwestii staną się przedmiotem oficjalnego stanowiska Prezesa Urzędu opublikowanego na stronach UZP.

Prezes Urzędu wskazał ponadto, że wprowadzenie rozpraw zdalnych w Krajowej Izbie Odwoławczej oraz uruchomienie protokołów elektronicznych z przebiegu posiedzenia i rozprawy jest jednym z jego priorytetów.  W siedzibie KIO wykonano remont i obecnie nie ma już przeszkód natury technicznej, aby rozprawy zdalne uruchomić. W 2023 r. kwestia ta będzie poddawana konsultacjom, tak aby w 2024 r., jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, po odpowiednich zmianach w prawie, uruchomić rozprawy zdalne w KIO.  W odniesieniu do protokołu elektronicznego z rozpraw to istnieje szansa, że zostanie on wprowadzony wcześniej, jeszcze w 2023 r.

Kolejnym ważnym tematem rozmowy był przegląd ustawy Prawo zamówień publicznych. Prezes UZP – odnosząc się do innych uwag dotyczących funkcjonowania ustawy PZP i potrzeby jej ewentualnej zmiany – wskazał, że na rok 2023  przewidziano generalny przegląd ustawy PZP. Możliwe, że będzie to skutkowało jej nowelizacją w roku 2024, jednakże w tym momencie nie jest to jeszcze przesądzone. W imieniu PIIT, w tym w szczególności Komitetu Zamówień Sektora Publicznego (KZSP), zadeklarowaliśmy wolę współpracy. W ramach KZSP zostanie uruchomiona inicjatywa zgłaszania propozycji zmian w ustawie PZP, które – odpowiednio umotywowane – zostaną następnie przekazane do UZP.

06.10.2022